textking

ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

king_thai2


นายบุญชิต เกตุรายนาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าทูลเกล้าฯถวายเงินที่ได้จากการจัดฉายภาพยนตร์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วงปลายปี พ.ศ. 2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจัดฉายภาพยนตร์โตเกียวโอลิมปิกเพื่อเก็บเงินเป็นรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐาน และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น อยู่ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมฯ จัดงานราตรีสโมสร ส.น.ญ. บอลล์ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ในวาระพิเศษนี้ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาในงานราตรีสโมสรครั้งนั้นด้วย นับว่าเป็นงานใหญ่โตหรูหรามากงานหนึ่งของกรุงเทพฯ นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็เคยเสด็จมางานของสมาคมฯ ด้วยในปี พ.ศ. 2513

 

king_japan

 

ภาพทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา (ปัจจุบัน คือองค์สมเด็จพระจักรพรรดิรัชสมัยเฮเซ) ที่เสด็จมาเยือนประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมาคมฯ จึงติดต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทำการของสมาคมฯ  เพื่อทรงทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ  ในการนี้ทางสมาคมฯ ถวายลูกช้างพลาย 1 เชือก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ให้เจริญเติบโตขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเปรียบเสมือนสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ที่จะเจริญได้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจากฝ่ายญี่ปุ่นเช่นกัน

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อเกิดจากนักเรียนเก่าญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบด้วย คุณอุดม และอาจารย์ สมถวิล สังขะทรัพย์  คุณเดช จิตตาลาน  คุณทวนไทย บำราศ อรินทร์พ่าย  คุณวารี พงษ์เวช  คุณสุพัฒน์ สุธาธรรม เป็นต้น ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยพบปะ ประชุมร่วมกันเมื่อ กลาง ปี พ.ศ.2493 และตั้งคณะบุคคลเพื่อร่างข้อบังคับของสมาคมฯ จนในที่สุดได้ดำเนินการ ขออนุญาตจด ทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 ตอนเริ่มแรกมีสมาชิก ประมาณ 40 คน โดยได้เรียนเชิญนักเรียนเก่าญี่ปุ่น พลเรือตรีพระจักรานุกรกิจ เป็นนายกสมาคมฯ คนเเรก  และต่อมามื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

pic2 pic3 pic1

ปัจจุบันสมาคมฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อสมาชิก  กิจกรรมการสอนภาษาญี่ปุ่น  และกิจกรรม สนับสนุนสังคมตามวัตถุประสงค์  โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านสถานเอกอัครราช ทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย  และจากมูลนิธิญี่ปุ่น ฯลฯ   สำนักงานของสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ อาคารพหลโยธิน เพลส ,ชั้น 16 เลขที่ 408/65 ถนน พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1241-5

whmcs killer r57 shell Kombi montajı Çekmeköy doğalgaz firması Igdas yetkili firma Doğalgaz projesi sancaktepe kombi Seo Web kaptan xenforo indir