textking

เรียนไวยากรณ์และทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3-4

 • PDF

student-course

อักษร คำศัพท์(文字(もじ)・語彙(ごい))
~ましょう(か) สำนวนท้ายประโยคแสดงการชักชวนหรือเสนอความช่วยเหลือ

~ましょう(か)เป็นสำนวนที่ใช้แสดงความหมายชักชวนหรือเสนอความช่วยเหลือ สำนวนนี้เป็นรูปสุภาพโดยผันจาก ~ますเป็น ~ましょうซึ่งเป็นกริยารูปแสดงความตั้งใจหรือเรียกง่าย ๆ ว่ากริยารูปตั้งใจ)

ความหมาย และวิธีการใช้(意味(いみ)と用法(ようほう))
1.~ましょう(か)แสดงการเสนอความ ช่วยเหลือ สำนวนในภาษาญี่ปุ่นที่แสดงการกระทำให้ผู้อื่นหรือรับการกระทำจากผู้อื่นนั้น ได้แก่ ~てもらう ~てくれる และ ~てあげるซึ่งรายละเอียดของแต่ละคำจะไม่กล่าวในฉบับนี้ จะขออธิบายเฉพาะสำนวน ~てあげるดังต่อไปนี้
สำนวน ~てあげる ใช้เพื่อแสดงว่าผู้พูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นเช่น
(1)私(わたし)は 弟 (おとうと)に 本(ほん)を 読(よ)んで あげました。
ฉันอ่านหนังสือให้น้องชาย
(2)(あなたは)山(やま)田(だ)さんに 自(じ)転(てん)車(しゃ)を 修(しゅう)理(り)して あげましたか。
คุณได้ซ่อมจักรยานให้ คุณยามาดะหรือเปล่า
ประโยค(1)และประโยค(2)นั้นเป็นการกระทำของผู้พูดหรือ ผู้ฟังที่กระทำให้แก่ผู้อื่นจึงใช้สำนวน ~てあげるได้ แต่หากผู้พูดต้องการกล่าวว่าตนเองจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คู่สนทนา โดยเฉพาะเมื่อคู่สนทนาเป็นผู้อาวุโสจะไม่ใช้ ~てあげる เนื่องจากเป็นการยกตนเองจนเกินไปว่าฉันมีบุญคุณที่กระทำสิ่งเหล่านี้ให้แก่ คุณ ในกรณีที่คู่สนทนาเป็นผู้อาวุโส จะใช้ ~ましょう แทนดังในประโยค(3)ดังต่อไปนี้
(3)お荷(に)物(もつ)を お持(も)ちしましょう。
จะช่วยถือ สัมภาระให้
(4)寒(さむ)いですか。コートを 貸(か)しましょうか。
หนาวหรือ จะยืมเสื้อโค้ตให้เอาไหม

2.~ましょう(か)แสดงความหมายการชักชวนให้กระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้น ๆ อาจจะมิได้วางแผนมาก่อน หรือในทางตรงกันข้ามเป็นกิจกรรมที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยที่ผู้ฟังก็ รู้ว่าจะต้องกระทำกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยกัน เพียงแต่ผู้พูดชักชวนให้เริ่มกระทำในสิ่งนั้น ๆ
เช่น ในชั้นเรียน อาจารย์บอกนักเรียนว่า
(5)さあ、始(はじ)めましょう。
เอาล่ะ เริ่มเรียนกันเถอะ
(6)行(い)きましょうか。
ไปกันดีไหม
(เป็นได้ทั้งกรณีที่ชักชวนกันไปร่วมกิจกรรม ที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนมาก่อน หรืออาจจะเป็นกรณีที่กิจกรรมนั้น ๆ ได้กำหนดไว้แล้วและทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้กันว่าจะกระทำในกรรมนั้นร่วมกันใน กรณีหลังนี้ผู้พูดชักชวนให้เริ่มต้นกระทำกิจกรรมนั้น)
หากเป็นกิจกรรม หรือการกระทำที่ผู้พูดได้กำหนดไว้เองก่อนแล้ว หรือเป็นกิจกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว แต่ต้องการคู่สนทนา เข้ามาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ จะใช้สำนวนว่า ~ませんかดังในตัวอย่าง(7)และตัวอย่าง(8)ดังต่อไปนี้
(7)紅葉(もみじ)狩(が)りに 参(さん) 加(か)しませんか。
ท่านจะร่วมการนำเที่ยวชมใบไม้เมเปิลด้วยไหม
(8)ここで 一緒(いっしょ)に 食(た)べませんか。
จะทานข้าวที่นี่ด้วยกันไหม
สรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คือ หากเป็นการชักชวนโดยที่กิจกรรมนั้น ๆ เป็นเรื่องราวที่กระทำร่วมกันเป็นกิจวัตรโดยผู้พูดชักชวนในเชิงให้เริ่มต้น กระทำกิจกรรมนั้นๆจะใช้ ~ましょう หากต้องการยืนยันการเริ่มการกระทำนั้น ๆ หรือชักชวนเป็นครั้งแรกโดยขอความเห็นคู่สนทนาด้วย จะใช้เป็นรูปคำถามว่า ~ましょうか หากเป็นการชักชวนคู่สนทนาเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมของตนเองจะต้องขอความเห็น และความเต็มใจของคู่สนทนา จะใช้สำนวนที่แสดงความสุภาพยิ่งขึ้นโดยใช้รูปคำถามปฏิเสธ ~ませんか
หวังว่า ท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจความหมายและการใช้ สำนวนแสดงความสามารถ ได้ดีขึ้น

ทดสอบความรู้ระดับ 4
もんだいⅠ   の ことばは どう よみますか。1・2・3・4
から いちばん いい ものを ひとつ えらびなさい。 
คำใน อ่านว่าอย่างไร จงเลือกคำที่ถูกต้องที่สุดจาก1 2 3 และ 4
(れい) きのうは 速く 走りました。 

1 おそく 2 とおく 3 はやく 4 ちかく

(かいとうようし)     
(れい) ①②●④

とい1 来週の 火曜日に 野菜が 安く なります。
(1)  (2)  (3)  (4)    
(1)来週 1 こんしゅう 2 らいしゅう 3 まいねん 4 らいげつ
(2)火曜日 1 もくようび 2 かようび 3 すいようび 4 きんようび
(3)安く 1 たかく  2 おおく  3 よく  4 やすく

とい2 あの 家族は いつも 高級な お茶を たくさん 飲んで います。
(1)      (2)  (3)       (4)    
(1)家族 1 かてい  2 にわ  3 かぞく 4 かない
(2)高級 1 こうこう  2 こうきゅう 3 こうか 4 かきゅう
(3)お茶 1 おはな  2 おかし  3 おかず 4 おちゃ
(4)飲んで 1 たのんで  2 このんで 3 のんで 4 かんで

とい3 海で とれた 魚を 店で 売ります。
(1)    (2) (3)  (4)
(1)海  1 いけ  2 はま  3 かわ  4 うみ
(2)魚  1 さかな  2 かき  3 かい  4 えび
(3)店  1 みせ  2 いえ  3 えき  4 みち
(4)売り 1 せり  2 きり  3 うり  4 かり

とい4 夏休みに 外国へ 遊びに 行って みたいと 思(おも)います。
(1)   (2)  (3)  (4)   
(1)夏休み 1 はるやすみ 2 ふゆやすみ 3 なつやすみ 4 ひるやすみ
(2)外国 1 そとくに 2 がいこく 3 ぜんこく 4 いこく
(3)遊び 1 えらび  2 あそび  3 はこび  4 まなび
(4)行って 1 おこなって 2 かよって 3 おこって 4 いって

もんだいⅡ   の ところに なにを いれますか。1・2・3・4
から いちばん いい ものを ひとつ えらびなさい。
จง เติมคำลงใน โดยเลือกคำที่ถูกต้องที่สุดจาก 1 23และ4
(れい)おふろに はいって   ごはんを たべます。
1 まえ 2 とき 3 から 4 あと
(かいとうようし)
(れい) ①②●④

(1) まいにち    で ニュースを 見(み)ます。 
1 ラジオ 2 ビデオ 3 テレビ 4 映画館(えいがかん)

(2) 朝(あさ)は、 ごはんを     パンを 食(た)べるか しています。
1 食(た)べながら 2 食(た)べるか 3 食(た)べるだけ 4 食(た)べて

(3) きのう    お肉(にく)は おいしかったです。
1 食(た)べる  2 食(た)べた  3 食(た)べている 4 食(た)べるか

(4) この森(もり)は    広(ひろ)いので たくさんの 鳥(とり)が います。
1 たいへん 2 まったく 3 もっと 4 ぜんぜん

(5) はるに なると、ピンクや 赤(あか)や 黄(き)色(いろ)の はなが     さきます。
1 きれいだ 2 きれいで 3 きれいく 4 きれいに

ทดสอบความรู้ระดับ 3
問題Ⅰつぎの 文(ぶん)の   の ことばは どう 読(よ)みますか。1・2・3・4から いちばん いい ものを 一(ひと)つ えらびなさい。
คำใน อ่านว่าอย่างไร ให้เลือกคำที่ถูกต้องที่สุดจาก 1 2 3 และ4
例(れい): すみません、こんげつは 何月ですか。  
何月 1 きょう 2 なんじ 3 なんようび 4 なんがつ
(解答用紙)   
(例) ①②③●
問い1 毎年 夏に なると、 海に 行きます。
(1) (2)   (3) (4)   
(1)毎年 1 ことし 2 まいつき 3 まいにち 4 まいとし
(2)夏  1 はる  2 ふゆ  3 あき  4 なつ
(3)海  1 うみ  2 かわ  3 なみ  4 みち
(4)行く 1 あるく 2 あく  3 いく  4 つく

問い2 地図を 見れば わかるように 中国は 日本の 西に あります。
(1)  (2)         (3)     (4)      
(1)地図 1 しず  2 ちず  3 しす  4 ちす
(2)見れば 1 きかれば 2 みれば  3 おもわれば 4 とれば
(3)中国 1 しゅうこく 2 ちゅうごく 3 ちゅうこく 4 じゅうごく
(4)西  1 きた  2 そと  3 みぎ  4 にし

問い3 母親は いつも 台所で 音楽(おんがく)を 聞きながら、料理を 作(つく)ります。
(1)    (2)    (3)    (4) 
(1)母親 1 ははしん 2 ははおや 3 ぼしん  4 ぼおや
(2)台所 1 だいどころ 2 たいところ 3 だいところ 4 じゅうしょ
(3)聞き 1 かき  2 ひらき  3 きき  4 まき
(4)料理 1 りょり  2 りょうり 3 くすり  4 ちり

問題Ⅱ 次の 文の   の ところに 何を いれますか。1・2・3・4から 
いちばん いい ものを 一(ひと)つ えらびなさい。
จงเติมคำลงใน โดยเลือกคำที่ถูกต้องที่สุดจาก 1 2 3 และ4
(1) 大学(だいがく)の 反対側(はんたいがわ)に 本(ほん)屋(や)が   あります。
1 二へや  2 二けん  3 二つ  4 二本

(2) 私(わたし)は 都会(とかい)の 生活(せいかつ)に だんだん  きました。 
1 わかって  2 なれて 3 わすれて 4 はなれて

(3) わたしの 国(くに)では 車(くるま)は 左(ひだり)がわを    。
1 はしります 2 わかれます 3 うごきます 4 いきます

(4) レストランは 近いから、    いきましょう。
1 おそく  2 エレベーターで 3 あるいて 4 タクシーで

(5) ゆうべは 遅(おそ)くまで しごとを したから、今晩(こんばん)は    眠(ねむ)るでしょう。
1 すっかり  2 すっきり 3 はっきり 4 ぐっすり

 

 


ทดสอบความรู้ระดับ4 正解(せいかい):
もんだいⅠ とい1 (1)2 (2)2 (3)4 
とい2 (1)3 (2)2 (3)4 (4)3 
とい3 (1)4 (2)1 (3)1 (4)3 
とい4 (1)3 (2)2 (3)2 (4)4
もんだいⅡ(1)3 (2)2 (3)2 (4)1 (5)4
ทดสอบความรู้ระดับ3 正解(せいかい): 
問題Ⅰ 問い1(1)4 (2)4 (3)1 (4)3
問い2(1)2 (2)2 (3)2 (4)4
問い3(1)2 (2)1 (3)3 (4)2 
問題Ⅱ(1)2 (2)2 (3)1 (4)3 (5)4

Last Updated on Tuesday, 26 July 2011 16:41

Comments  

 
0 #6 RenateSmall 2017-11-16 18:45
I have checked your blog and i have found some duplicate
content, that's why you don't rank high in google,
but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for; Boorfe's tips unlimited content
Quote
 
 
0 #5 buen 2017-05-10 07:51
In the lawsuit, Alphabet alleges Levandowski downloaded
14,000 proprietary design documents and used them
to create Otto's - and later Uber's - version of a key autonomous vehicle know-how known as Lidar, which uses gentle pulses mirrored off objects
to gauge their place.
Quote
 
 
0 #4 H 38 2017-04-24 00:09
Choose a relevant category in your itemizing - you could select up to 5 totally
different classes.
Quote
 
 
+1 #3 Rungtiwa 2014-03-10 09:44
:lol: เรียนภาษาญี่ปุ่ นแล้วมีความสุขม ากๆคะ อยากให้อาจารย์ส อนภาษาถิ่น คันไซเบงเพิ่มเต ิมนะคะ อยากทราบเกี่ยวก ับไวยากรณของคัน ไซเบงคะ ว่ามีความแตกต่า งกันอย่างไร เเละมีจุดอะไรที ่ต้องสังเกต ระดับยากง่ายต่า งกันกว่าภาษากลา งอย่างไรคะ ขอบพระคุณล่วงหน ้าคะ อาจารย์
Quote
 
 
+2 #2 pasinee 2014-02-05 17:13
ภาษาญี่ปุ่นน่าเ รียนนะค่ะ :D
Quote
 
 
+2 #1 A 2011-07-27 15:44
:D น่าสนใจ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

whmcs killer r57 shell Kombi montajı Çekmeköy doğalgaz firması Igdas yetkili firma Doğalgaz projesi sancaktepe kombi Seo Web kaptan xenforo indir