มูลนิธิ

  • PDF
( 0 Votes )

foundation

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.)
เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว

คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, พ.ต.อ. สว่าง บูรพาเดช, นายสุพงศ์ ชยุตาหกิจ และนางอุบล หทยีช ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นในปี 2530 และได้เปิดบัญชีที่ธนาคารออมสิน สาขาราชประสงค์ จำนวนเงิน 1 แสนบาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์เริ่มแรกของมูลนิธิฯ 
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
(1) ส่งเสริมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น
(2) จัดตั้งและดำเนินกิจการโรงเรียน
(3) จัดทุนการศึกษา การพิมพ์และเผยแพร่ตำราและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
(4) ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
(5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อเริ่มก่อตั้ง ประกอบด้วย
   
นางสมถวิล สังขะทรัพย์ ประธานกรรมการ
นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล  รองประธานกรรมการ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ  กรรมการและเลขานุการ
นางอุบล หทยีช กรรมการและเหรัญญิก
นายปรีดา กรรณสูต  กรรมการ
คุณหญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร กรรมการ
.พ.ต.อ.สว่าง บูรพาเดชะ กรรมการ
 
 
มูลนิธิในปัจจุบัน
1. ในปี 2541 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม และได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการมูลนิธิฯ จากเดิม "มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน" แก้ไขเป็น "มีจำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 19 คน"
2. ในปี พ.ศ.2542 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ข้อ 27 คือ "คณะกรรมการมูลนิธิฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกๆ ปี ภายในเดือนเมษายน และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"
3. มูลนิธิได้รับบริจาคเงินจำนวน 60,000.00 บาท จากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการจัดแข่งกอล์ฟเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.พ. 2542
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 มีมติให้จัดสรรเงินจำนวน 20,000.00 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา คือ
4.1 มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ราชดำริ 25% หรือ 5,000.00 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ในงานพิธีแจกประกาศนียบัตร มอบโดย อาจารย์สมถวิล สังขะทรัพย์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ดังนี้
      1) นางสาวศิริพร สกุลดีมีเกียรติ จบหลักสูตรชั้นต้น ได้รับทุนการศึกษา 2,000.00 บาท
       2) นางสาวกอบกุล ตัณฑ์ธนานุกูล จบหลักสูตรชั้นต้น ได้รับทุนการศึกษา 2,000.00 บาท
       3) นางสาวเบญจมาศ อนันตพรวงศ์ จบหลักสูตรชั้นต้น ได้รับทุนการศึกษา 2,000.00 บาท
       4) นางสาวจุฬาลักษณ์ กรณ์สกุล จบหลักสูตรชั้นต้น ได้รับทุนการศึกษา 2,000.00 บาท
       5) นางสาวชลนที โสภณศิริ จบหลักสูตรชั้นต้น ได้รับทุนการศึกษา 2,000.00 บาท
4.2 มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่องค์กร หรือบุคคลภายนอก 75% หรือ 15,000.00 บาท ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบให้แก่เด็กนักเรียนดี แต่ยากจนของโรงเรียนเทศบาลปลูกจิต ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถม 6 จำนวน 30 ทุนๆ ละ 500 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 โดยนางสมถวิล สังขะทรัพย์ ประธานฯ เป็นผู้มอบร่วมด้วย คุณฉัตรชัย ขุมทรัพย์ กรรมการ คุณสมพล คงวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2542-2546) ประกอบด้วย
   
คุณหญิงสมศรี ฮุนตระกูล ประธานกรรมการ
นายปรีดา กรรณสูต รองประธานกรรมการ
นางสมถวิล สังขะทรัพย์  กรรมการ
นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล กรรมการ
พล.ต.ต.สว่าง บูรพาเดชะ กรรมการ
นายมนตรี ตั้งตรงจิตร กรรมการ
นายคมกฤช สุตธรรม กรรมการ
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการ
นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล กรรมการ
นายฉัตรชัย ขุมทรัพย์ กรรมการ
นายไชยยศ ตันประภัสร์ กรรมการ
นายนวรัตน์ เลขะกุล กรรมการ
นายอานันต์ ประกาศสุขการ กรรมการ
นายเริงชัย มะระกานนท์ กรรมการ
นายทนง พิทยะ กรรมการ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ
นายถนอมศักดิ์ อุดมวัฒนา  กรรมการ
นายบุญเลิศ เจริญทอง กรรมการและเลขานุการ
นายสมพล คงวัฒนกุล กรรมการและเหรัญญิก
 
 
แนวคิดการผสานบทบาทของมูลนิธิฯ กับสมาคมฯ ในอนาคต
การฟื้นฟูกิจกรรมเพื่อให้มูลนิธิฯ ดำรงอยู่ต่อไป การให้มูลนิธิฯ เข้าครอบครองทรัพย์สินถาวร เป็นแกนนำในการจัดหาจัดสร้างที่ทำการถาวรของสมาคมฯ
 

Last Updated on Monday, 18 January 2010 12:52

ข่าวสมาชิกสัมพันธ์