ม่วนคักลาวใต้ 5 วัน 4 คืน (อยู่ในลาว 3 วัน 2 คืน) วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2563

0
329

กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็งน้ำตกตาดฟาน  ไร่ชา กาแฟ –น้ำตกตาดเยือง – ช่องเม็

วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 63

วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 63
20.00 น. ออกเดินทางจากรุงเทพฯ-สู่อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 628 กม.
รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ระหว่างดินแดง- สุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
วันศุกร์ที่ 8

พ.ค. 63
06.00 น.ถึงร้านอาหารที่อุบลราชธานี ล้างหน้า แปรงฟัน มีเจ้าหน้าที่รอรับคณะเดินทางที่ร้านอาหาร
06.30 น.รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น.ออกเดินทางจากอุบลราชธานีสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก “ประตูสู่ลาวตอนใต้”
09.30 น.เดินทางถึง ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร พรมแดนระหว่างไทย – ลาว
ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้า สู่ แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ อยู่ทางตอนใต้ของ ประเทศลาว
ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า“สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซเมืองหลวงแห่งแขวงจำปาสัก
12.00 น.บริการอาหารกลางวันมณีพร (2)
13.00 น.ออกเดินทางสู่ แขวงจำปาสัก ผ่านตัวเมืองจำปาสัก ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู ตั้งอยู่เชิงเขาศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่ซึ่งดินแดนแถบนี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของ อารยธรรมขอมทั้งหมด องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศลาว
17.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ติดริมแม่น้ำโขง หรือเทียบเท่า
19.00 น.บริการอาหารค่ำ (3)
วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 63 น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการาแห่งเอเชีย)
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี
10.00 น.ถึงท่าเรือบ้านท่าเรือ นำท่านลงเรือหางยาวล่องชมทัศนียภาพสองฝั่งลำน้ำโขงลัดเลาะมหานทีสี่พันดอน
สู่เกาะดอนเดด ขึ้นเทียบท่าอดีตท่าเรือขนส่งทรัพยากร สินค้าต่าง ๆ ของฝรั่งเศส จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถท้องถิ่นสู่ น้ำตกหลี่ผี ชมความงดงามตระการตาของน้ำตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างงดงาม
12.30 น.บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านขี้นาค (5)
13.30 น.ออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง
14.00 น.ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่โยนตัวจากหน้าผาลงสู่ความต่างระดับของชั้นน้ำตกกลางลำน้ำโขงทำให้เกิดเสียงกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับสมญานามว่า “ ไนแองการาแห่งเอเชีย ”
17.00 น.นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ ติดริมแม่น้ำโขง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.บริการอาหารค่ำที่ (6)
วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 63น้ำตกตาดฟาน –ไร่กาแฟ – ชิมชาที่น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดเยือง –ตลาดเช้าเมืองปากเซ – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น.ออกเดินทางสู่ “น้ำตกตาดฟาน” นำท่านชมความงามของสายน้ำตก คู่ขนานซึ่งตกจากที่สูงกว่า 150 เมตรในบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีที่เมืองปากซอง
ชมไร่กาแฟในบริเวณน้ำตกตาดฟาน พร้อมทั้งชิมชารสชาติต่างๆที่ชาวบ้านได้มีไว้บริการให้ชิมฟรี
10.00 น.ชมน้ำตกตาดเยือง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่านสามารถลงไปสัมผัสกับสายน้ำตกได้อย่างใกล้ชิด
บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหารที่ น้ำตกตาดเยือง (8)
12.00 น.ออกเดินทางสู่ ตลาดเช้า ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว
14.00 น.นำคณะอำลาเมืองปากเซ ก่อนออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก
15.00 น.ถึงด่านช่องเม็ก ชายแดนไทย – ลาว นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ไวน์ชั้นดีจากต่างประเทศ และสิ้นค้าพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อ
16.00 น.ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี
17.30 น.นำท่านชื้อของฝากจากอุบล อาทิเช่น หมูยอ กุนเชียง เส้นก๋วยจั๊บ เป็นต้น
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (อาหารจีน) (9)
19.00 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 63
05.30 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • จองที่นั่งได้ที่ คุณวิรัช บรรจงรักษ์ โทร. 081-915-0403 , สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. (66) 2357-1241-5 (สุปราณี, สุภาวดี) Fax. (66) 2357-1246
 • จ่ายมัดจำท่านละ 4,000 บาท สามารถโอนเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวิรัช บรรจงรักษ์ และ/หรือ นายวิทยา บำรุงชัย เลขบัญชี 014-283780-0
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 22 เม.ย. 63 ท่านที่ส่งเงินเข้าบัญชีกรุณาส่งใบ Payin ด้วยครับ      Fax. 02-357-1246 E-mail : supraneeo@ojsat.or.th, suparvadee@ojsat.or.th
  (กรณีลูกค้ายกเลิกหลังจ่ายเงินมัดจำแล้วขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่             ท่านละ           8,900            บาท

เด็ก 2 – 12 ปี  ท่านละ           7,000            บาท    
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ           1,500            บาท

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 9 มื้อ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ
 • ค่าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์  ติดริมแม่น้ำโขง  หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างบริการบนรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าเอกสารผ่านแดน , ตรวจคนเข้า – ออกเมือง ไทย – ลาว
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ
 • ค่าเรือ , รถท้องถิ่นเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญคอยอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้

 •   สำเนาบัตรประชาชนถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 •  เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี (ไม่ได้ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here