ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

0
15267

ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 1. วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 2. สถานที่สอบ: IMPACT Forum

ที่อยู่: ถนน ป๊อปปูล่า ตำบล บ้านใหม่ นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-833-4455

 • กรุณาตรวจสอบห้องสอบของท่านก่อนเดินทางมายังสถานที่สอบ
 • URL https://www.ojsat.or.th/main/jlpt19b/
 • เวลาเข้าอาคารสอบ: *กรุณาแสดงบัตรสอบก่อนเข้าอาคารสอบ

ผู้สอบช่วงเช้า และ ผู้ติดตาม: เข้าอาคาร IMPACT Forum ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

ผู้สอบช่วงบ่าย และ ผู้ติดตาม: เข้าอาคาร IMPACT Forum ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ประตูสำหรับเข้าอาคารสอบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย: *กรุณาแสดงบัตรสอบก่อนเข้าอาคารสอบ

ผู้สอบห้อง Hall 4 และ Sapphire 113-120: เข้าทาง Entrance 1

ผู้สอบห้อง Banquet Hall และ ห้อง Sapphire 101-103: เข้าทาง Entrance 3

ผู้ติดตาม: ทางเข้าพิเศษ Entrance 2

ประตูสำหรับออกจากอาคารสอบหลังสอบเสร็จทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ผู้สอบระดับ N1: ห้อง Sapphire 113 – 120 ออกทาง Entrance 1

ห้อง Sapphire 102 – 103 ออกทาง Entrance 3

ผู้สอบระดับ N2: ออกทาง Entrance 3

(กรุณางดใช้เสียงขณะออกจากห้องสอบ เนื่องจากผู้สอบระดับ N1 ยังอยู่ในระหว่างการสอบ)

ผู้สอบระดับ N3 และ N5: ออกทางออกพิเศษจากชั้น 2 สู่ด้านนอกตัวอาคาร

ผู้สอบระดับ N4: ออกทาง Entrance 1 และ 3

ผู้ติดตาม: ออกทาง Entrance 2

จุดประชาสัมพันธ์:

จุดที่ 1: ชั้น 1 ฝั่ง Entrance 1

จุดที่ 2: ชั้น 1 ฝั่ง Entrance 3

จุดที่ 3: ชั้น 2 ฝั่ง Entrance 1

จุดที่ 4: ชั้น 2 ฝั่ง Entrance 3

เวลาเข้าห้องสอบ:

ผู้สอบช่วงเช้า (N4, N5) : 08.40 น.

ผู้สอบช่วงบ่าย: (N1, N2, N3): 13.10 น.

บริเวณนั่งพักสำหรับผู้ติดตาม:

ห้อง Sapphire 202 – 203 ชั้น 2 อาคาร IMPACT Forum

ข้อปฎิบัติสำหรับลืมบัตรสอบ

 1. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ลืมบัตรสอบ:
  1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ยื่นที่จุดประชาสัมพันธ์

            (จุดประชาสัมพันธ์ทุกจุดสามารถออกบัตรแทนบัตรประจำตัวผู้สอบสำหรับผู้สอบทุกระดับ)

 1. ชำระเงิน 100 บาท
  1. รับบัตรแทนบัตรประจำตัวผู้สอบ
 2. ข้อควรระวังในการเข้าสอบ:
  1. กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารดังขึ้นระหว่างอยู่ในห้องสอบ ไม่ว่าจะเป็น

เสียงเรียกเข้า ระบบสั่น รวมทั้ง เสียงนาฬิกาปลุก จะถือว่าท่านทุจริตในการสอบ ผลการสอบเป็นโมฆะ

 1. สิ่งที่สามารถวางบนโต๊ะสอบได้คือ บัตรประจำตัวผู้สอบ ดินสอ และ ยางลบ เท่านั้น

11.3     กรุณาเก็บน้ำดื่ม นาฬิกา รวมทั้ง เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไว้ในกระเป๋า และ วางไว้ใต้ที่นั่งสอบของท่าน

11.4     ระหว่างการสอบแต่ละวิชา ไม่จำเป็นต้องออกจากห้องสอบ อย่างไรก็ตาม ห้ามผู้ที่อยู่ในห้องสอบหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาโดยเด็ดขาด ในกรณีที่หยิบเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขึ้นมาจะถือว่าท่านทุจริตในการสอบ

ร้านอาหาร

 1. ร้านอาหาร: http://www.impact.co.th/index.php/facilities/restaurants/en

วิธีเดินทาง และ จุดบริการรถสาธารณะ

ชั้น1 Floor1
ชั้น2 level 2

Announcement of December 2019 JLPT

 1. Test Date: Sunday 1st December 2019
 2. Test Venue: IMPACT Forum

Address: IMPACT Forum Building, Popular Road, Ban Mai, Nonthaburi 11120

Contact Number: 02-833-4455

 • Please check your JLPT Room beforehand from this below link:

URL: https://www.ojsat.or.th/main/jlpt19b/

 • Time for Entering the Test Venue:
 • Examiners who take the test in the morning session and followers: Can enter the Test Venue at IMPACT Forum from 07.30 am
 • Examiners who take the test in the afternoon session and followers: Can enter the Test Venue at IMPACT Forum from 12.00 am
 • Entrance Gate of the test venue both in the morning and afternoon session

(Please check the attached document)

 • Examiners who take a test in Hall 4 and Sapphire 113- 120:

Please enter the test venue from Entrance 1

 • Examiners who take a test in Banquet Hall and Sapphire 101 – 103:

Please enter the test venue from Entrance 3

 • Followers: Entrance 2
 • Exit Gate of the test venue both in the morning and afternoon session

(Please check the attached document)

N1: Sapphire Room 113 – 120, please exit the test venue from Entrance 1

       Sapphire 102 – 103 please exit the test venue from Entrance 3

N2: Please exit the test venue from Entrance 3

       (Please refrain from using any sounds while leaving the test room due to JLPT N1 Level

        is still in the middle of the test)

N3 & N5: Please leave the test venue from special exit on the second floor to outside of the

   building

N4: Please exit the test venue from Entrance 1 and 3

Followers: Please exit the test venue from Entrance 2

Information Points: (Please check the attached document: NO.1)

1st Point:           1st Floor on Entrance 1

2nd Point:          1st Floor on Entrance 3

3rd Point:          2nd Floor on Entrance 1

4th Point:           2nd Floor on Entrance 3

 • Time for Entering the Test Room:

Examiners in the morning session (N4, N5): 08.40 am

Examiners in the afternoon session (N1, N2, N3): 13.10 pm

 • Waiting Area for the followers:

Sapphire 202 – 203: 2nd Floor IMACT Forum Building

 • Examiners who forget Test Voucher follow these instructions:

9.1 Bring Identification card or Passport to Information point

      (Every information point can proceed the test voucher for examiners in any levels)

9.2 Pay 100 baht at the information point

9.3 Receive the examiner’s test voucher

 1.  Cautions during the test:

10.1 Please turn off any electronic devices. In the case of electronic devices beeping in the test

        room whether audio-ringing, vibrating, including alarm clock’s sound, examiners will be considered dishonest acts, and the test result will be invalid.

10.2 Only test voucher, pencil and rubber can be placed on the test’s seat.

10. 3 Please keep drinking water, wristwatch, including any electronic devices in your bag and

         place it under the test’s seat.

10.4 During any exam’s period, if not necessary please do not leave the test room.

        However, examiners are not allowed to pick up electronic devices.

        In the case that examiners pick up electronic devices during the exam’s period,

        examiners will be considered dishonest acts of the test.

 1. Restaurants: http://www.impact.co.th/index.php/facilities/restaurants/en

11.1 How to commute and public transportation

11.2 Parking lot’s building 

IF level 2 rev
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here