Wednesday, October 4, 2023
<
HomeActivitiesApplyสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

สมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ / หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการคุมสอบวัดระดับ เดือนธันวาคม 2564 โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)

วันคุมสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

สถานที่คุมสอบ จะประกาศให้ทราบทางอีเมลก่อนวันคุมสอบ

ปฐมนิเทศ ออนไลน์ (ZOOM) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. – 20.00 น.
(แจ้ง Zoom Meeting ID และ Passcode ทางอีเมล วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( ภาระหน้าที่เริ่ม 07.00 น. – 18.00 น. )

(สิ้นสุดภาระหน้าที่เมื่อห้องอำนวยการตรวจเช็คจำนวนข้อสอบเสร็จเรียบร้อย)

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี3. อายุ 22 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 55 ปี
 3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง และ ไม่รับสตรีมีครรภ์
 4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมาคุมสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการคุมสอบฯ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้คุมสอบ)

หมายเหตุ  

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้คุมสอบจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศจากทางสมาคมฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดไว้ถือว่า “สละสิทธิ์”
 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทางสมาคมฯ จะส่งอีเมลให้รับทราบในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 3. ผู้คุมสอบจะได้รับค่าตอบแทนหลังสิ้นสุดภาระหน้าที่ในวันคุมสอบ (รวมค่าพาหนะวันปฐมนิเทศ 200 บาท)

เต็มวัน จะได้รับค่าตอบแทน 1,400 บาท

ครึ่งวัน จะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์ทาง QR Code หรือ Link  ได้ที่

URL : https://forms.gle/hyFzGJRdi9UUCBoHA

** หมดเขตรับสมัครภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 **

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments