รับสมัครล่ามงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ปี 2562

0
1518

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
สถานที่: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 22)
เวลา 09.30-17.00 น.

คุณสมบัติและรายละเอียด

  1. เป็นสมาชิก สนญ. อายุไม่เกิน 50 ปี (ยกเว้นผู้ที่มหาวิทยาลัยระบุชื่อมา)
  2. จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ดี (เนื่องจากต้องทำการแปลข้อความที่นักเรียนต้องการทราบข้อมูลให้อาจารย์ชาวญี่ปุ่นประจำบูธทราบ)
  3. รู้และสามารถอธิบายระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้
  4. กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกล่ามและแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ

ค่าตอบแทน   4,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สุปราณี)
408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Fax. 02-357-1246  Tel. 02-357-1241-5 กด 15
หรือ download ใบสมัครได้ใน www.ojsat.or.th
E-mail : supraneeojsat@gmail.com , supranee@ojsat.or.th

เอกสารในการสมัคร  ใบสมัคร download ได้ใน website หรือขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯทั้ง 3 สาขา หรือส่งอีเมลล์ประวัติมาที่ admin@ojsat.or.th , supranee@ojsat.or.th  

โดย แจ้งชื่อ (ไทย/อังกฤษ), วัน เดือน ปี เกิด, ที่อยู่, เบอร์มือถือ ,E-Mail, ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบจากประเทศญี่ปุ่น (ไทย/อังกฤษ) วุฒิการศึกษา, ปีที่ศึกษา,รวมระยะเวลาที่ศึกษาที่ญี่ปุ่น

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here