ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

0
344

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เรียน    สมาชิก ส.น.ญ. ทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นั้น ในที่ประชุมยังไม่สามารถพิจารณา วาระต่อไปนี้ คือ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1      พิจารณาบัญชีงบดุลรายรับ-รายจ่าย ปี 2561
4.2      แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2562  

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เพื่อมาร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here