ทัวร์ FUKUOKA 6คืน 7วัน สมัครด่วน!! 02-357-1241-5 ต่อ14

0
589

FUKUOKA
6 คืน 7วัน

___

DESCRIPSION

วันที่ เวลา รายละเอียด
11 พ.ย. 2018 20.30 P.M. เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น4  โซนD เคาเตอร์D
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
12 พ.ย. 2018 01.00 A.M. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบิน TG : 648
08.00 A.M. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ แวะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ตกเย็น เข้าที่พัก โรงแรม ยาทาโร่ ออนเซ็น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ศาลเจ้าฟุชิมินาริ ศาลเจ้าคะซะม่าอินาริ สวนสันติภาพ NAGASAKI พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู NAGASAKI
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก  YATARO ONSEN HOTEL อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
13 พ.ย. 2018 นางาซากิ – พิพิธภัณฑ์มินิเดจิมะ-สะพานแว่นตา-หุบเขานรกแหล่งน้ำพุร้อน-หมู่บ้านซามูไรโบราณ ปลาคาร์ฟ นั้งเรือเฟอร์รี่ คุมาโมโต้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  พิพิธภัณฑ์มินิเดจิมะ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ น้ำพุร้อนออนเซ็นอันเซน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านซามูไรโบราณ หมู่บ้านปลาคาร์พ, นั้งเรือเฟอร์รี่ คุมาโมโต้
เย็น รับประทานอาหารค่ำ โรงแรม คิคุนัน ออนเซ็น (KIKUNAN HOT SPRING HOTEL)
14 พ.ย. 2018 คุมาโมโต้ ปราสาทสวนคุมาโมโตะ สวนซุยเซนจิ แหล่งตาน้ำชิราคาว่า ภูเขาไฟอะโซะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ปราสาทคุมาโมโตะ สวนซุยเซนจิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แหล่งตาน้ำชิราคาว่า ภูเขาไฟอะโซะ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ โรงแรมคิคุชิแกรนด์ (KIKUCHI GRAND HOTEL)
15 พ.ย. 2018 คุมาโมโตะ-หุบเขาคิคุจิเคโคะคุ-แกรนด์แคนยอนคิวซิว-เส้นทางไฮเวย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า หุบเขาคิคุจิเคโคะคุ แกรนด์แคนยอนคิวซิว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ชมใบไม้เปลี่ยนสี Autumn Leaves Line โคโคโนะเอะ ยูเมะ โอทสึริฮาชิ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก BEPPU HAMMOND HOTEL
16 พ.ย. 2018 นางาซากิ-สวนโกลเวอร์การ์เด้น-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-หุบเขาเมเปิ้ล
เช้า รับประทานอาหารเช้า สวนสัตว์ TAKASAKIYAMA เดินทางสู่เมือง BEPPU
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ไปเมืองยุฟุอิน สวนผลไม้นากาจิมะ Tosu Premium Outlets โรงงานเบียร์อาซาฮิฮากาตะ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ โรงแรม ฮิลตัน ฟุกุโอกะ ซี ฮอว์ก
17 พ.ย. 2018 08.30 AM. เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.40 AM. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.40 PM. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าสมัคร

ผู้ใหญ่ เด็ก มีเตียง ไม่มีตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว
สมาชิกสมาคม 62,500 บาท 62,500 บาท 41,200 บาท 18,000 บาท
เพื่อนสมาชิก 62,800 บาท 65,800 บาท 44,500 บาท 18,000 บาท

หมายเหตุ
ราคาทัวร์คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 10,000 เยน / 3,000 บาท ราคาทัวร์ไม่มีราคาเด็ก

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

  • การยกเลิกการเดินทาง ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด และค่าออกตั๋วเครื่องบิน
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 15 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน  
      มีการการันตีมัดจำที่นั้งกับสาย การบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวยบินพิเศษ เช่น
      CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
      ประเทศที่ ระบุไว้้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ง
      สิ้น

Contact

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทาง 02-357-1241-5 (คุณเปิ้ล)
e-mail: panat.jib@gmail.com


“ดาวน์โหลดรายละเอียดการเดินทางได้ที่นี่”

 

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here