รับสมัคร JLPT 2 ประจำปี 2562 ที่ขอนแก่น

0
3387

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่ขอนแก่น

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันที่สอบและสถานที่สอบ
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบสอบ
ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

วิธีการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 1 อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จงั หวัดขอนแก่น 40002
โทร (043) 203-469 โทร/แฟกซ์ (043) 204141 และ (043) 009-700 ต่อ 44840 หรือ 42360

ขายและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2562 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2562)
วันเวลาทำการ         
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.20 น.

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

  1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
  2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
  3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย                    

หมายเหตุ :
สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


2.สมัครทางออนไลน์ Online

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 5 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 23 สิงหาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

หลักฐานในการสมัคร Online  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

  1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

  1. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
  2. การชำระค่าสมัคร :เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Onlineเข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

การกรอกใบสมัคร   ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร

 หมายเหตุ        Ø   สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

                     Ø   สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

                     Ø   ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

                     Øบัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail 

                        Ø   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✔  ช่อง Request special accommodation  และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043-203-469 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here