รับสมัคร JLPT 2 ประจำปี 2562 ที่สงขลา

0
1282

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่สงขลา

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท

วันที่สอบและสถานที่สอบ
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รอบสอบ
ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

วิธีการสมัคร 
1. สมัครด้วยตนเอง 
2. สมัครทางไปรษณีย์  
3. สมัครทาง online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

1.  กรณีสมัครด้วยตนเอง

1.สานักงาน UMDC เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร (074) 317-600 ต่อ 1107

ขายและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 (หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2562)
วันเวลาทำการ         
จันทร์ – ศุกร์      เวลา    09.00-16.30 น.                       

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน  และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)  (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง  ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย                    

หมายเหตุ :
สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


2. สมัครทางไปรษณีย์ 

ขายใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562
ยื่นใบสมัครตั้งแต่
     วันสุดท้ายในการรับใบสมัครทางไปรษณีย์ คือ 27 สิงหาคม 2562 (ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง)  ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2562 (จะถูกตัดสิทธิการสมัคร)

วิธีการสั่งซื้อ        ** ไม่รับสั่งซื้อใบสมัครทางโทรศัพท์ **
ฝากเงินเข้าบัญชี     “  นางสาวพัชราภรณ์ นิลอุบล ”

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขา กาญจนวนิช-สงขลา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 617-7-03136-3

ส่งสำเนาใบนำฝาก  พร้อมเขียนรายละเอียดระดับที่จะสอบ  ชื่อ-สกุล , ที่อยู่และโทรศัพท์ให้ละเอียดชัดเจน     

 1. ส่งรายละเอียดทาง   E-mail: tan-patcha@hotmail.com   
 2. หัวเรื่อง แจ้งโอนเงินสมัครสอบวัดระดับ

**  ถ้าไม่ได้รับใบสมัครภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ 086-9475789 ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในเวลาที่กำหนด  **      

 เอกสารการสมัคร
 1)  ผู้สมัครจะได้รับ: 1. ใบสมัครสอบ (1 ชุด มี 5 แผ่น) และคู่มือ
2. เอกสารการสมัครสอบเป็นภาษาไทย

2)   เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้อ่านให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษลงในใบสมัคร (ให้รายละเอียดติดชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) โปรดดูตัวอย่างทุกขั้นตอนในคู่มือ
  *** ในกรณีสมัครเป็นกลุ่มกรุณาคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน***

3) ให้ส่งใบสมัครกลับคืนสถานที่ยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562
(ถือตราประทับวันที่ส่งจากไปรษณีย์ต้นทาง) ส่งหลังวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร

เอกสารที่ต้องส่งกลับมาเพื่อสมัครสอบ  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 

 1. ใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์และชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเหมือนกันที่สองแผ่นหลัง
 2. สาเนาบัตร ประชาชนที่เห็นรูปชัดเจนแนบมาด้วย
  ** ในกรณีซื้อใบสมัครเป็นกลุ่มกรุณาช่วยคัดแยกใบสมัครตามระดับที่สอบให้ชัดเจน **
  ส่งมาที่ หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น


  (** ผู้จัดสอบจะส่งบัตรประจำตัวผู้สอบให้ ภายใน 2 สัปดาห์ **)  ถ้าไม่ได้รับ  กรุณาติดต่อกลับมาที่   โทร 086-9475789
 หมายเหตุ    Ø สมัครสอบที่จังหวัดใด จะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
                Ø สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
                Ø ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 086-9475789 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม


3. สมัครทางOnline 

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online ตั้งแต่ 5 สิงหาคม (เริ่มเวลา 09.00 น.) – 23 สิงหาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

หลักฐานในการสมัคร Online  (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

 1. รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน

(กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนได้)

Scan หลักฐานทั้ง 2 อย่างให้ชัดเจน ต้องเป็นไฟล์ jpg เท่านั้น โดยมีขนาดความละเอียดไม่เกิน 300 Kb

 1. วิธีการสมัคร (การสมัครสอบตั้งแต่ปี 2018 ได้เปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัครใน www.jlptonlinethailand.com ก่อนสมัคร
 2. การชำระค่าสมัคร :เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

ศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Onlineเข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com

การกรอกใบสมัคร   ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร

 หมายเหตุ        Ø   สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

                     Ø   สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น

                     Ø   ในวันสอบไม่รับดูเอกสารทางมือถือ

                     Øบัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail 

                        Ø   ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด  ✔  ช่อง Request special accommodation  และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.086-9475789 เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here