ประกาศเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Refund of Test Fee of July 2020 JLPT (Bangkok Test Center)

0
22820

ตามที่คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้แจ้งยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบ กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้วนั้น ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวนผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายใน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่ โปรดติดต่อสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

รายละเอียดวิธีการขอคืนเงิน

วิธีที่ 1

กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน   

URL: https://forms.gle/cWXGXGWeJctvuw7Z9

วิธีที่ 2

แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล jlptrefund@ojsat.or.th โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

 1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. e-mail address
 4. ระดับที่สอบ
 5. เลขประจำตัวผู้สอบ 15 หลัก
 6. ชื่อธนาคาร
 7. ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สอบเท่านั้น)

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  (หมายเลขสมัครสอบขึ้นต้นด้วย 20A2040101-XXXXX)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อผู้สมัครสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกัน) *ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเลขบัญชีสามารถแนบสำเนาสมุดบัญชีของผู้ปกครองได้ โดยแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ผู้ปกครอง

เมื่อผู้จัดสอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี
ธนาคารตามที่ท่านแจ้งไว้ ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.
อนึ่ง ผู้สมัครสอบไม่สามารถโอนสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้ไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

Please be informed that The Japanese-Language Proficiency Test in Bangkok and Chiang Mai, Thailand, which was expected to be held on Sunday July 5, 2020 has been cancelled, due to COVID-19.
Applicants who have already registered to take the test at Bangkok Test Center, should send refund
request to Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand (OJSAT) by either mean below on or before
Monday 11 May 2020 at 17:00.
Applicants who registered to take the test at Chiang Mai Test Center, kindly contact Old Japan Students’
Association, Kingdom of Thailand, Northern Regional Office (OJSATN).

Method 1

Fill in the form at the link below and upload necessary documents.

URL: https://forms.gle/cWXGXGWeJctvuw7Z9

Method 2

Apply via e-mail with necessary documents. Please kindly state information below in the e-mail.

 1. your full name
 2. phone number
 3. e-mail address
 4. test level
 5. registration number
 6. bank name
 7. account holder’s name and account number
  (account owner and applicant must be the same person).
  e-mail: jlptrefund@ojsat.or.th

Necessary documents

 1. Copy of Test Voucher as of July 2020 JLPT
  (Registration Number starting with 20A2040101-XXXXX)
 2. Copy of identification card of passport
 3. Copy of bank passbook (account holder and applicant must be the same person)

After your information and documents are checked and confirmed, refund of test fee will be
transferred to the designated account by Tuesday 30 June, 2020 at 23.59.

Applicants can not transfer their rights to take JLPT on December 2020.
Your understanding will be highly appreciated.

Bottom as