ประกาศรับสมัครทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2021) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)

0
3387
mext
This image has an empty alt attribute; its file name is logo.png

* สมาคมฯ รับสมัครทุนระดับนักศึกษาวิจัย เพื่อการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเท่านั้นตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน (ตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน จนสอบผ่านการสอบภายในจึงจะสามารถเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ)   หรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.25  ขึ้นไป หากสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ N3 ขึ้นไป จะสามารถใช้ GPA ในการสมัครน้อยลงได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่สมาคมฯ โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2564 (ผู้สมัครต้องเกิดหรือเกิดหลัง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2529)

เงื่อนไขในการรับทุน

 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่น
 • ต้องเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาปลาย (เดือนกันยายน) ของปี 2564
 • ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (JASSO Tokyo Japanese Language Education Center) เป็นระยะเวลา 6 เดือน(ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึง มีนาคม 2565)
 • เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 • ใบสมัคร (สามารถ Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เอกสารรายงานผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
 • ปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี) หรือเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

กำหนดปิดรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 17.00 น.

กำหนดการสอบ

 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ พหลโยธิน

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

1.   ผู้สมัคร Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th  

2.  ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

3.  คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th

4.  ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

5.  สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง  www.ojsat.or.th

6. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ พหลโยธิน

7. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ :    

1.  สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.  คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด                                                                                                                                          

4.  การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ

5.  การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here