Thursday, March 23, 2023
<
HomeMEXTประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2021)ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2021)ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
 • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1996 – 1 เมษายน ค.ศ.2003  ( 2 เมษายน พ.ศ.2539 – 1 เมษายน พ.ศ.2546 )
 • ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ GPA 3.30 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ  N2 ขึ้นไป โดยผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี เท่านั้น

เงื่อนไขในการรับทุน

 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • ความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษา
 • ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี พ.ศ.2564
 • ในช่วงแรกของการรับทุนต้องเข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 • เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับ ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น (ถ้ามี หรือจำเป็น)

กำหนดปิดรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา  17.00 น (เวลาทำการของสมาคมฯ คือ 09.00 – 17.00 น)

กำหนดการสอบ

 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2563   ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สมาคมฯ พหลโยธิน

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

1.   ผู้สมัคร Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th  

2.   ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

3.   คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th

4.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563   ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.00 (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

5.   สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ทาง  www.ojsat.or.th

6.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563  ณ สมาคมฯ พหลโยธิน

7.   ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ :    

1.  สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2.  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.  คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

4.  การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ

5.  การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

6.  การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(กรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments