ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2565-2567

0
534

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 – 2564 เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 14.00-16.15 น.

(ในช่วงเวลาการนับคะแนนท่านสมาชิกที่สนใจสามารถอยู่เป็นสักขีพยานได้ ผลการเลือกตั้งสมาคมจะทำการแจ้งผ่านทางเวปของสมาคม)

ณ ห้อง Grand Chambray Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ

(ตั้งอยู่ใน Century Plaza เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ทางออก 3)

แผนที่โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ

ห้อง Grand Chambray Ballroom ชั้น 7 (ตั้งอยู่ใน Century Plaza)

(เชื่อมต่อโดยตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ทางออก 3)

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์: 02 079 7555

ระเบียบวาระการประชุม

 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 3. รายงานกิจกรรมสมาคมฯ เดือน เมษายน 2563 – ธันวาคม 2564
  • กิจกรรมสมาคมฯ
  • กิจกรรมมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น 
 4. เรื่องเพื่อพิจารณา
  • รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563
  • แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
  • ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารชุดต่อไป
 5. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2565-2567
  • การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 10 ท่าน
 6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

โปรดแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ กรุณาส่งกลับมาที่สมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน กรุณานำบัตรประชาชนหรือบัตรสมาชิก มาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

ณ ห้อง Grand Chambray Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ (ตั้งอยู่ใน Century Plaza)

(เชื่อมต่อโดยตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช ทางออก 3)

งดบริการอาหารกลางวัน เพื่อป้องกันการติดโรคจากการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

12.00 น. วัดอุณหภูมิพร้อมตรวจคัดกรองด้วย ATK 100%  (กรุณามาก่อนประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง)

ลงทะเบียนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ณ ห้อง Grand Chambray Ballroom โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ

14.00 น.           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

15.00 น.           เข้าสู่วาระเลือกตั้ง  ผู้สมัครนายกสมาคมฯ  แถลงนโยบาย     

และผู้สมัครกรรมการบริหารฯ แนะนำตัวต่อที่ประชุม

15.45 น.           สิ้นสุดการลงทะเบียนสมาชิก

16.00 น.            หย่อนบัตรเลือกตั้ง

16.15 น.            ปิดการลงคะแนน และเริ่มนับคะแนนเสียง

18.15 น.            ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง

                        สิ้นสุดการเลือกตั้ง

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2565-2567

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ

หมายเลข   1   นายแพทย์ประเสริฐ   สัมปุณณะโชติ

หมายเลข   2   นายอภิชย์   รักไพฑูรย์

หมายเลข   3   นายทวีชัย   เติมคุนานนท์

ผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

หมายเลข   1   รศ.ปราณี   จงสุจริตธรรม

หมายเลข   2   ดร.ดัชกรณ์   ตันเจริญ

หมายเลข   3   ดร.สุวัฒนา   แดงสุภา

หมายเลข   4   นายพรชัย   ยงวัฒนสุนทร

หมายเลข   5   รศ. ดร.เอกราช   เกตวัลห์

หมายเลข   6   นายสมชาย   ลิ้มพงษ์

หมายเลข   7   นายพิชกร   อัครเมธาธิติ

หมายเลข   8   นายปิยะ   ไวจงเจริญ

หมายเลข   9   ดร.เทพชัย   ทรัพย์นิธิ

หมายเลข 10   ดร.สุจิต   พงษ์นุ่มกุล

หมายเลข 11   รศ. ดร.มังกร   โรจน์ประภากร

หมายเลข 12   ผศ. ดร.วรีสา   ชูวัฒนกูล

หมายเลข 13   รศ.เสริมสุข   เธียรสุนทร

หมายเลข 14   ดร.สุชัย   พงษ์พากเพียร

หมายเลข 15   ดร.ฉัตรชัย   ยาจันทร์ทา

หมายเลข 16   นางสาวปุณย์สิรี   ชยุติ

หมายเลข 17   นายกิตติ   ยิ้มละมัย

หมายเลข 18   นายศุข   โพธิกุล

หมายเลข 19   นายวิทยา  บำรุงชัย

หมายเลข 20   นายวิรัช   บรรจงรักษ์

หมายเลข 21   นายพินิตร์   พัฒนภิบูลย์ชัย

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19)

 1. วัดอุณหภูมิพร้อมตรวจ ATK ที่จุดคัดกรอง ก่อนเข้าประชุมทั้งผู้มาประชุมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 2. หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบ ทางเดินหายใจเช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ จะไม่สามารถเข้าที่ประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม
 4. งดบริการอาหารกลางวัน เพื่อป้องกันการติดโรคจากการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
 5. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA  และมาตรการการป้องกันโควิด 19 แบบครอบจักรวาล
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here