ส.น.ญ. จัดโปรแกรมท่องเที่ยว Aomori

0
639

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

Aomori เมืองแห่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
วันเดินทาง 8-14 ตุลาคม 2562

ราคาท่านละ 52,000 บาท โดยสายการบิน Japan Airline

โทร. 02-357-1241-5  (สุปราณี/อัจฉรา)

สิ่งที่ควรเตรียมไป
ผ้าขนหนูผืนเล็กและใหญ่ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีกัน ชุดนอน เสื้อกันหนาว ยาประจำตัว

เงื่อนไขการชำระเงิน
ราคาทัวร์ท่านละ 52,000 บาท
** ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวิรัช บรรจงรักษ์ และ/หรือ นายวิทยา บำรุงชัย เลขบัญชี 014-283780-0
 • มัดจำตอนจอง 16,000 บาท
 • เอกสาร ถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตพร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 2 ก.ย. 62 คนละ 36,000 บาท โรงแรมนอนห้องละ 2 ท่าน ท่านที่ส่งเงินเข้าบัญชีกรุณาส่งใบ Payin ด้วย โทร. 02-357-1241-5 กด 15 (สุปราณี/อัจฉรา) Fax. 02-357-1246 E-mail : supraneeojsat@gmail.com

(กรณีลูกค้ายกเลิกหลังจ่ายเงินมัดจำแล้วขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน)
โปรดตรวจสอบ Passport :
จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า  6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ อย่างน้อย 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)  
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด   ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด สัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here