“การเขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กัน”

0
95
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ กรรมการบริหารด้านสื่อสารองค์กรและสาราณียกร เปิดสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่น “การเขียนอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กัน” มีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าอบรม 6 ท่าน  ที่ห้อง Kyoto โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรีนักเรียนมีความตั้งใจและเขียนตัวอักษรได้สวยงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottom as