ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 47/2563

0
1608

ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นางสาว อิสรีย์     บ่างศรีวงษ์

2.นางสาวกัณฑิมา   อมรบุญ

3.นางสาวมัลลิกา   นาคประเสริฐ

4.นางสาวเงินตรา  พูลทองคำ

5.นายพิสิษฐ์   นิลกิจศรานนท์

6.นายภูริณัฐ  วัยวัฒน์

7.นางสาวธิดารัตน์   แซ่ม้า

8.นางสาวฐิตาภา  สอนสมนึก

9.นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร

10.นายวสวัตติ์  มาทน

สำรอง

1.นางสาวณิชาฐ์วีร์  วิลยาลัย

2.นางสาวจันทร์ทิพ  พิริยบรรเจิด

3.นางสาวพิชญาภา  นาระคล

ประเภท มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

1.นายชัยมนัส   วัชระพงศ์

2.นายฉัตร  ทูเกาะ

3.นางสาวเจนจิรา  พจน์ประสาท

4.นางสาวจุฑ์เมธาวดี  จิรัฐการุณธ์

5.นางสาวกนกพร  วิรัติพันธ์

6.นางสาวนดา  นุชเกษม

7.นางสาวภัทรภร  แซ่ยี่

8.นายสิทธิโชค  ธรพานิช

9.นายสุกฤษฏิ์  สังขกรมานิต

10.นางสาวธนิดา  ครุฑเผือก

สำรอง

1.นายธนายุทธ  ราชมณี

2.นางสาวพรรษชล  เขียววรรณ

3.นางสาววริศรา  มั่นกตัญญู

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here