24 C
Bangkok
Monday, October 18, 2021
<
Home News

News

เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การสอนภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ

0
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์  โดยการสนับสนุนจากทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2564  ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 2 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนากรุณา ลงทะเบียนออนไลน์ทาง QR Code หรือ Link  ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 Link : https://forms.gle/fqvAbkDVwjPvTLDw6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-3571241-5

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

Protected: เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

0
หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ / หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการคุมสอบวัดระดับ เดือนธันวาคม 2564  โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th   (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น) สถานที่คุมสอบ   จะประกาศวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ปฐมนิเทศ ออนไลน์ (ZOOM) วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (2 รอบ) (รอบเช้า)...

การรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมวาระ 2564-2566

0
ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯ เอกสารอื่นๆ PDF ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload Word ใบสมัครตำแหน่งนายก64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2 ประเภท

0
1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี2-3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 1ปีการศึกษา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.htmlส่งใบสมัครที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ(ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2563) 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู สำหรับครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5ปี และเป็นครูสอนวิชาใดก็ได้ เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระยะเวลา1.5ปี (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6เดือน) https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4490-mext-16-12-2562?Itemid=681ส่งใบสมัครที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ...

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

0
ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น