26 C
Bangkok
Tuesday, September 27, 2022
<
Home News

News

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.7 (On-line program) (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5)

0
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand – OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก  Toshiba International Foundation (TIFO) และ...

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

สมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

0
หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ / หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการคุมสอบวัดระดับ เดือนธันวาคม 2564 โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น) วันคุมสอบ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 สถานที่คุมสอบ จะประกาศให้ทราบทางอีเมลก่อนวันคุมสอบ ปฐมนิเทศ ออนไลน์ (ZOOM) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30...

การรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมวาระ 2564-2566

0
ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯ เอกสารอื่นๆ PDF ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload Word ใบสมัครตำแหน่งนายก64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2 ประเภท

0
1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี2-3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 1ปีการศึกษา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.htmlส่งใบสมัครที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ(ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2563) 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู สำหรับครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5ปี และเป็นครูสอนวิชาใดก็ได้ เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระยะเวลา1.5ปี (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6เดือน) https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4490-mext-16-12-2562?Itemid=681ส่งใบสมัครที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ...

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

0
ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น