29.6 C
Bangkok
Friday, September 24, 2021
<
Home News

News

ขอแสดงความยินดี

0
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม) ในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2564

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

การรับสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมวาระ 2564-2566

0
ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯ เอกสารอื่นๆ PDF ใบสมัครตำแหน่งนายกสมาคม64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload Word ใบสมัครตำแหน่งนายก64_66Download ใบสมัครตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคม64_66Download แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการสมาคมฯDownload

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2 ประเภท

0
1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี2-3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น 1ปีการศึกษา https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.htmlส่งใบสมัครที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ(ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2563) 2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู สำหรับครูโรงเรียนประถมหรือมัธยมที่มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 5ปี และเป็นครูสอนวิชาใดก็ได้ เพื่อรับทุนไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา ระยะเวลา1.5ปี (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6เดือน) https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4490-mext-16-12-2562?Itemid=681ส่งใบสมัครที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ...

เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Japan Foundation Bangkok Cup ระหว่างทีม Asian...

0
เจแปนฟาวน์เดชั่น เอเชียเซ็นเตอร์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Japan Foundation Bangkok Cup ระหว่างทีม Asian Eleven พบกับ ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยโครงการ Asian Eleven (เอเชียน...

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

0
ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น