Sunday, December 10, 2023
<

News

40 ปีของการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก Japan Foundation มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เนื่องจากภารกิจนี้มีความสำคัญมาก ต้องจัดสอบตามมาตรฐานและอย่างโปร่งใส  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่น อาทิ เพื่อประเมินระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรของญี่ปุ่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ    ตลอดระยะเวลา...

JLPT

40 ปีของการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก Japan Foundation มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test, JLPT) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เนื่องจากภารกิจนี้มีความสำคัญมาก ต้องจัดสอบตามมาตรฐานและอย่างโปร่งใส  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่น อาทิ เพื่อประเมินระดับความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการทำงานในองค์กรของญี่ปุ่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ    ตลอดระยะเวลา...

Newsletter

Education