31.8 C
Bangkok
Wednesday, October 16, 2019
Home News

News

ขอแสดงความยินดี นักเรียนทุน ASJA-MEXT

นักเรียนทุน ASJA-MEXT จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของ JASSO โดยได้รับรางวัลไม่เคยขาดเรียนด้วย"โคริ" หรือ สวรส อ้นไชยะ นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งได้ทุนผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ Department of Biotechnology and Life Science, Faculty of Engineering, Tokyo University...

Newsletter

ประกาศกิจกรรมรับสมัคร

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับ JLPT รายละเอียดดังนี้

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบฯ รายละเอียดดังนี้สถานที่สอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันคุมสอบ : วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : ใน www.ojsat.or.th วันพฤหัสบดีที่ 31...

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ด้วยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้1. มีอายุไม่เกิน 45 ปี2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท /เอก สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3. มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N2...

ท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา เมืองไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์-ขอนแก่น

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทำบุญทัศนศึกษา เมืองไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์-ขอนแก่น 3 วัน 4 คืน วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2562 (รถบัสแอร์)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ประกาศขยายเวลารับสมัครทุน Nanzan ถึงวันที่ 10 ต.ค. 62 ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)...

แนะนำสมาชิกใหม่

แนะนำสมาชิกใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2562

น.ส.วรมน จันทปุณณานนท์(ทุน JASSO)chiba University(Collage of Liberal Arts And Sciences) นายชัยภัทร คำวัง(ทุน JASSO)Faculty of Humanities and Social Sciences(Japanese Education) นายอำพัน เหล่าสุนทรา(ทุน Monbusho)Tokyo Institute of...

มูลนิธิ

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น

ความเป็นมาของมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น (ม.น.ญ.) เมื่อปี 2529 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students' Association, Thailand - OJSAT) ในสมัย พ.อ.วิเชียร บุรณศิริ เป็นนายกสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรเตรียมจัดหาที่ดินใหม่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการถาวรของสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นขึ้น เพื่อเป็นผู้จัดหาและครอบครองที่ดินดังกล่าว คณะกรรมการผู้ริเริ่มให้จัดตั้งมูลนิธิฯ ได้แก่ นางสมถวิล สังขะทรัพย์, ศ.ดร.ไพศิษฐ์...

ศิษย์เก่าดีเด่น