Tuesday, May 28, 2024
<

สมัครสมาชิก สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ส.น.ญ.

 • 1.ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
 • 2.ทุนปริญญาโท และทุนปริญญาตรี
 • 3.การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ
 • 4.สมาชิก หรือลูกหลานสมาชิกสายตรง เมื่อสมัครเรียนกับ ส.น.ญ. จะได้รับส่วนลด 20% (ยกเว้นค่าตำราเรียน)
 • 5.เข้าร่วมแข่งขันระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ หรือ ร่วมกับสมาชิกของสมาคมอื่น คือ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ, สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริการ และสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป เช่น การแข่งขันโบวลิ่ง การแข่งขันกอลฟ์ หรือกีฬาประเภทต่างๆ
 • 6.มีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก (ตามระเบียบสมาคมฯ)
 • 7.จัดทัศนาจรในราคาที่เหมาะสมทั้งในและนอกประเทศ , การจัดทัวร์ไปไหว้พระเป็นต้น
 • ในกรณีที่สมัครด้วยลายมือ กรุณาแนบเอกสารดังนี้
 • - สำเนาบัตรประชาชน
 • - รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
 • - หลักฐานการศึกษาที่ญี่ปุ่น
 • และ ส่งใบสมัครมาที่ email : [email protected]