About OJSAT

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทย และเครือข่ายในอาเซียน เป็นเลิศด้านการเรียน การสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูถัมภ์ จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวานที่ 15 กันยายน 2494 ที่ทำการของสมาคมฯตั้งอยู่ที่โรงเรียนสมถวิล ถนนราชดำริ อำเภอปทุมวัน มีพลเรือตรี พระจักรานุกรกิจ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นนายกสมาคมคนแรก จนถึงปัจจุบันมีนายกสมาคมรวมทั้งสิ้น 19 คน ในสมัยที่นายบุญชิต เกตุรายนาค คหบดีและนักธุรกิจ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯลำดับที่ 6 เล็งเห็นว่าสมาคมฯมีค่าใช้จ่ายประจำ จำเป็นต้องมีรายรับมาจุนเจือ จึงได้ตกลงขอเช่าอาคารตึก 2 ชั้นริมถนนราชดำริใกล้สี่แยกราชประสงค์จากพระคลังข้างที่ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2507 เป็นที่ตั้งของสมาคมฯ พร้อมกับยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในอาคารแห่งนี้ จากนั้นในวันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน ได้ประกอบพิธีสงค์เปิดสมาคมและเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นนับตั้งแต่นั้นมา โดยนายบุญชิต เกตุรายนาค ได้ให้สมาคมฯยืมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1.2 ล้านบาท แบบไม่คิดดอกเบี้ย ในปลาย พ.ศ. 2507 สมเด็จเจ้าฟ้าชายอากิฮิโตมกุฎราชกุมารญี่ปุ่น และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา เสด็จประเทศไทย สมาคมฯจึงทูลอัญเชิญเสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของสมาคมฯ ว่า “โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่จะเปิดขึ้นในวันนี้ คงจะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงในการส่งเสริม ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าขอแสดงความหวังว่า สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อๆไปในอนาคตกาล” พระราชดำรัสของพระองค์ยังความปลาบปลื้มแก่นักเรียนเก่าญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก การดำเนินงานของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นไปด้วยดีเรื่อยมา โรงเรียนสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาคมฯเป็นจำนวนมาก จนสามารถคืนเงินที่ยืมมาจากนายบุญชิต เกตุรายนาค ได้ทั้งหมดในปี 2512ในช่วงปลายปี พ.ศ.2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นได้จัดฉายภาพยนตร์โตเกียวโอลิมปิก คณะกรรมการ บริหารสมาคมฯได้เข้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดฉายภาพยนตร์ในครั้งนั้นแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ตำหนักจิตรลดารโหฐานและในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฯนักเรียนเก่าญี่ปุ่นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 สมาคมฯได้จัดงานราตรีสโมสร ส.น.ญ. ขึ้น ในวาระพิเศษนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาในงานราตรีสโมสรครั้งนั้นด้วย นับว่าเป็นงานที่ใหญ่โตหรูหรามากงานหนึ่งของกรุงเทพฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2508 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารญี่ปุ่น และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา (ปัจจุบัน คือองค์สมเด็จพระจักรพรรดิรัชสมัยเฮเซ) ที่เสด็จมาเยือนประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมาคมฯจึงติดต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทำการของสมาคมฯ เพื่อทรงทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ในชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์” ต่อมาเพื่อขยายสถานที่สำหรับรองรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิดสาขาเพิ่มเติมขึ้นที่ปิ่นเกล้า ในปี 2543 ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ปิ่นเกล้า” โดยใช้หลักสูตรเดียวกับ “โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ราชดำริ” ในปี 2544 ได้เปิดสาขาที่ 3 ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ลาดพร้าว” และเนื่องในโอกาสที่เจ้าชายอากิชิโนและพระชายาเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 3 สิงหาคม ได้เสด็จเยี่ยมและทรงเป็นประธานเปิดโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ลาดพร้าวด้วย สาขาลาดพร้าวดำเนินงานมาได้เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากหมดสัญญาเช่าและมีภาวะแข่งขันทางตลาดสูง ทำให้ต้องปิดโรงเรียนลงในปี 2547
ต่อมาในปี 2548 เนื่องจากตึกที่ทำการที่ราชดำริ ถูกพระคลังข้างที่ขอให้เวนคืน สมาคมฯจึงได้เช่าที่ทำการแห่งใหม่ที่สีลม พร้อมกับจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาแห่งใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาสีลม” ต่อมาในปี 2551 สมาคมฯได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน ขึ้นอย่างเป็นทางการที่ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr.Kyoji Komachi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน” ในปีพ.ศ.2561 สมาคมฯได้ย้ายสถานที่ทำการจากโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาสีลม มาเช่าที่ทำการใหม่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ พร้อมกับจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาแห่งใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น สาขาจามจุรี” และมีการจัดงานแถลงข่าว “OJSAT TRAIN TO YOUR DREAM” ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ชั้น 1 อาคารจามจุรีสแควร์ (โซนพลาซ่า) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวโรงเรียนสาขาใหม่ของสมาคมฯ โรงเรียนบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ผู้รับผิดชอบเท่าที่ผ่านมา ได้แก่ อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายการศึกษา อุปนายกฝ่ายโรงเรียน กรรมการฝ่ายโรงเรียน ผู้จัดการ ครูใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นต้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาพหลโยธิน สาขาปิ่นเกล้า และสาขาจามจุรี (ออนไลน์: ประวัติความเป็นมาของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ )