รายนามที่ปรึกษาสมาคม

ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 1. H.E. Mr. Shiro Sadoshimaเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 2. Mr.Shingo Satoประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
 3. Mr.Atsushi Shimada นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย
 4. นายกลินท์ สารสิน  นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

ที่ปรึกษา

 1. ศ.ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
 2. คุณมนตรี   ตั้งตรงจิตร
 3. พลเรือตรี สว่าง บูรพาเดชะ
 4. คุณคมกฤช  สุตธรรม
 5. คุณสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
 6. นพ. มงคล ตัญจพัฒน์กุล
 7. คุณฉัตรชัย ขุมทรัพย์
 8. คุณสมพล คงวัฒนกุล
 9. คุณเลิศ มหาสุวีระชัย
 10. พลเรือเอกวิรัช วิจารณ์
 11. ดร.สำราญ ชูดวงเงิน
 12. นายทวีชัย เติมคุนานนท์
 13. รศ.ตร.ประกิจ ตังติสานนท์
 14. นายณัฐชัย โรจนะสมิต
 15. นายสมชาย ลิ้มพงษ์
 16. คุณไชยยศ  ตันประภัสร์
 17. ศ. วิโชค  มุกดามณี
 18. นายญาณวิทย์ กุญแจทอง
 19. นางสาวศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาส
 20. นายบุญเลิศ เจริญทอง
 21. รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
 22. พล.ต.ท.นพ.เลี้ยง หุยประเสริฐ
 23. พล.ต.นพ.พัลลภ จารุวณิช
 24. ศ.นพ.ณรงค์ นิ่มสกุล
 25. รศ.ดร.ทวี เวชพฤติ