33.9 C
Bangkok
Monday, April 22, 2019

ส่งใบสมัครมาที่ email : supranee@ojsat.or.th
เอกสารที่ต้องส่ง
– สำเนาบัตรประชาชน
– รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
– หลักฐานการศึกษาที่ญี่ปุุ่น

สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก ส.น.ญ.

1.ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
2.ทุนปริญญาโท และทุนปริญญาตรี
3.การเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ หรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ
4.สมาชิก หรือลูกหลานสมาชิกสายตรง เมื่อสมัครเรียนกับ ส.น.ญ. จะได้รับส่วนลด 20% (ยกเว้นค่าตำราเรียน)
5.เข้าร่วมแข่งขันระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ หรือ ร่วมกับสมาชิกของสมาคมอื่น คือ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ, สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริการ และสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป เช่น การแข่งขันโบวลิ่ง การแข่งขันกอลฟ์ หรือกีฬาประเภทต่างๆ
6.มีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก (ตามระเบียบสมาคมฯ)
7.จัดทัศนาจรในราคาที่เหมาะสมทั้งในและนอกประเทศ , การจัดทัวร์ไปไหว้พระเป็นต้น