Tuesday, April 23, 2024
<
HomeJLPTรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566

รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566

รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2566

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ / หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการคุมสอบวัดระดับ เดือนกรกฎาคม 2566 โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม)  (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)  

วันคุมสอบ           วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 (กรุณานำภาพผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงมายืนยันจุดลงทะเบียนผู้คุมสอบ)                                      

สถานที่คุมสอบ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตำแหน่งงานที่รับ  ลำดับที่ 1  หัวหน้า พูดกฎกติการสอบ   ดูแลความเรียบร้อยในห้องเพื่อให้ตรงตามเวลาที่สอบ และอื่นๆ

ปฐมนิเทศ            อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 3 ห้อง 331  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

                            วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566   ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

                                                                            ปฐมนิเทศ  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ   วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ทาง www.ojsat.or.th(เว็บสมาคม)

ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ( ภาระหน้าที่เริ่ม 07.00 น. – 18.00 น. )
(สิ้นสุดภาระหน้าที่เมื่อห้องอำนวยการตรวจเช็คจำนวนข้อสอบเสร็จเรียบร้อย)
1.  เพศชาย หรือ หญิง
2.  วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี
3.  อายุ 22 ปีขึ้นไป  และไม่เกิน 55 ปี
4.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง  และ ไม่รับสตรีมีครรภ์
5.  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมาคุมสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้

หลักฐานการสมัคร
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.  บัตรประชาชน
3.  หลักฐานการศึกษา
4.  เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  (เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการคุมสอบฯ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้คุมสอบ)

หมายเหตุ    1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้คุมสอบจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศจากทางสมาคมฯ
                        ตามวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ปฐมนิเทศตามเวลาที่กำหนดไว้ถือว่า  “สละสิทธิ์”
                    2. ผู้คุมสอบจะได้รับค่าตอบแทนหลังสิ้นสุดภาระหน้าที่ในวันคุมสอบ 
                        เต็มวัน  จะได้รับค่าตอบแทน  1,400   บาท  (ค่าคุมสอบ 1,200 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)                    

                        ครึ่งวัน  จะได้รับค่าตอบแทน  1,000   บาท  (ค่าคุมสอบ    800 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)

                                            **   หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่  26 พฤษภาคม 2566  **

กดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกใบสมัครผู้คุมสอบ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments