Tuesday, May 28, 2024
<
HomeJLPTเปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566

(รับผู้คุมสอบ ลำดับที่ 1)

หากคณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม)  (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)  

วันคุมสอบ             วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566                             

สถานที่คุมสอบ      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตำแหน่งงานที่รับ   ลำดับที่ 1 หัวหน้า (แจ้งกฎเกณฑ์การสอบ การทุจริต ดูแลความเรียบร้อยในห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ และอื่นๆ)

ปฐมนิเทศ           อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้น 3 ห้อง 331  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

                      วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566  ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

                      ปฐมนิเทศ  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม)

ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  ( ภาระหน้าที่เริ่ม 07.00 น. – 18.00 น. )
(สิ้นสุดภาระหน้าที่เมื่อห้องอำนวยการตรวจเช็คจำนวนข้อสอบเสร็จเรียบร้อย)

1.  เพศชาย หรือ หญิง
2.  วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี
3.  อายุ 22 ปีขึ้นไป  และไม่เกิน 55 ปี
4.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง  และ ไม่รับสตรีมีครรภ์
5.  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมาคุมสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้
หลักฐานการสมัคร
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.  บัตรประชาชน
3.  หลักฐานการศึกษา
หมายเหตุ    1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้คุมสอบจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศจากทางสมาคมฯ
                   ตามวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ปฐมนิเทศตามเวลาที่กำหนดไว้ถือว่า  “สละสิทธิ์”
               2. ผู้คุมสอบจะได้รับค่าตอบแทนหลังสิ้นสุดภาระหน้าที่ในวันคุมสอบ 
                        เต็มวัน  จะได้รับค่าตอบแทน 1,400 บาท (ค่าคุมสอบ 1,200 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)

                        ครึ่งวัน  จะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท (ค่าคุมสอบ    800 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)

ลงทะเบียนสมัครคุมสอบ  :   https://forms.gle/hbKDtaM27xVgaxZM7

***  หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่  20 ตุลาคม 2566 ***

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments