Tuesday, May 28, 2024
<
HomeNewsเปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (รับผู้คุมสอบ ลำดับที่ 1)

เปิดรับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (รับผู้คุมสอบ ลำดับที่ 1)

หากคณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นพิจารณาว่าไม่สามารถจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย คณะทำงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น โดยจะประกาศให้ทราบทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม) (จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)

วันคุมสอบ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567
สถานที่คุมสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตำแหน่งงานที่รับ ลำดับที่ 1 หัวหน้า (แจ้งกฎเกณฑ์การสอบ การทุจริต ดูแลความเรียบร้อยในห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ และอื่นๆ)
ปฐมนิเทศ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567
ลงทะเบียน เวลา 08.30 น. – 09.00 น.
ปฐมนิเทศ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้คุมสอบ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ทาง www.ojsat.or.th (เว็บสมาคม)
ผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( ภาระหน้าที่เริ่ม 07.00 น. – 18.00 น. )
(สิ้นสุดภาระหน้าที่เมื่อห้องอำนวยการตรวจเช็คจำนวนข้อสอบเสร็จเรียบร้อย)

1.  เพศชาย หรือ หญิง
2.  วุฒิการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี
3.  อายุ 25 ปีขึ้นไป  และไม่เกิน 55 ปี
4.  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง  และ ไม่รับสตรีมีครรภ์
5.  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมาคุมสอบตามวันเวลาที่กำหนดไว้

หลักฐานในการรับสมัคร
1.  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.  บัตรประชาชน
3.  หลักฐานการศึกษา

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้คุมสอบจะต้องเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศจากทางสมาคมฯ
ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ปฐมนิเทศตามเวลาที่กำหนดไว้ถือว่า “สละสิทธิ์”
2. ผู้คุมสอบจะได้รับค่าตอบแทนหลังสิ้นสุดภาระหน้าที่ในวันคุมสอบ
เต็มวัน จะได้รับค่าตอบแทน 1,400 บาท (ค่าคุมสอบ 1,200 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)
ครึ่งวัน จะได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท (ค่าคุมสอบ 800 บาท และ ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท)

ลงทะเบียนสมัครคุมสอบ :https://forms.gle/sPrwJhUEvhNJ1fjR9

* หมดเขตรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 *

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments