Saturday, July 20, 2024
<
HomeJLPTประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และการขอคืนเงิน ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Cancellation of...

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และการขอคืนเงิน ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Cancellation of July 2021 JLPT and Refund of Test Fee (Bangkok Test Center)

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และการขอคืนเงิน

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้พิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าสอบของผู้สมัครสอบ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวนผ่านสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. โดยวิธีการที่ระบุด้านล่าง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบเชียงใหม่ โปรดติดต่อสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

วิธีที่ 1

กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน   

URL: https://forms.gle/bCng8JfyVKevFhJK9

หรือ

วิธีที่ 2

แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล [email protected] โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

 1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. e-mail address
 4. ระดับที่สอบ
 5. เลขประจำตัวผู้สอบ 15 หลัก
 6. ชื่อธนาคาร
 7. ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สอบเท่านั้น)

เอกสารประกอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

(หมายเลขสมัครสอบขึ้นต้นด้วย 21A2040101-XXXXX)

2.สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(Passport)

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อผู้สมัครสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกัน)

เมื่อผู้จัดสอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 45 วันทำการ (หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้จัดสอบได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

อนึ่ง ผู้สมัครสอบไม่สามารถโอนสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้ไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

หากต้องการใช้บัญชีของผู้อื่นรับเงินคืน กรุณาแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

กรณีเป็นบัญชีของผู้ปกครอง

1. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบัญชีและผู้สอบ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สอบ ที่ปรากฎชื่อบิดา-มารดาตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี (หากแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองมาจะไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากไม่ปรากฎชื่อผู้สอบในเอกสารอ้างอิงนั้นๆ)

กรณีเป็นบัญชีของผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง

1. ให้เขียนข้อความต่อไปนี้ลงในสำเนาสมุดบัญชี“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัคร) ยินยอมให้คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) โอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 600/800 บาท เข้าบัญชีธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี) หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น”เขียนลงในสำเนาสมุดบัญชี แล้วเซ็นชื่อกำกับ พร้อมลงวันที่

2. แนบสำเนาบัตรประชนของเจ้าของบัญชีพร้อมทั้งเขียนความว่า มีความสัมพันธ์ใดกับผู้สอบ ใช้เพื่อการใด เซ็นชื่อกำกับพร้อมลงวันที่

Announcement of Cancellation of July 2021 JLPT and Refund of Test Fee

(Bangkok Test Center)

Please be kindly notified that, after careful consideration on the current COVID-19 outbreak in Thailand as well as the test-taker’s safety, the JLPT Organizing Committee has decided to cancel The Japanese-Language Proficiency Test in Bangkok, Thailand, which was expected to be held on Sunday July 4. Applicants who have already registered to take the test at Bangkok Test Center, should send refund request to Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand (OJSAT) by either mean below on or before Friday 2 June 2023 at 17:00.

Applicants who registered to take the test at Chiang Mai Test Center, kindly contact Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand, Northern Regional Office (OJSATN).

Method 1

Fill in the form at the link below and upload necessary documents.

URL: https://forms.gle/bCng8JfyVKevFhJK9

Method 2

Apply via e-mail with necessary documents. Please kindly state information below in the e-mail.

 1. your full name
 2. phone number
 3. e-mail address
 4. test level
 5. registration number
 6. bank name
 7. account holder’s name and account number

(account owner and applicant must be the same person).

e-mail: [email protected]

Necessary documents

1. Copy of Test Voucher as of July 2021 JLPT

(Registration Number starting with 21A2040101-XXXXX)

2. Copy of identification card of passport

3. Copy of bank passbook (account holder and applicant must be the same person)

After your information and documents are checked and confirmed, refund of test fee will be transferred to the

designated account within 45 working days (Mon-Fri, exclude Sat & Sun, holidays) from the receipt date of correct and complete documents.

Applicants cannot transfer their rights to take JLPT on December 2021.

Your kind understanding and cooperation are highly appreciated.

The JLPT Organizing Committee 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments