Wednesday, November 30, 2022
<
HomeJLPTประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Cancellation of December...

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร Announcement of Cancellation of December 2021 JLPT at Bangkok Test Center

ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ได้พิจารณาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าสอบของผู้สมัครสอบ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

ผู้สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวน ภายใน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. โดยวิธีการที่ระบุด้านล่าง

วิธีที่ 1

กรอกรายละเอียดผ่านลิงก์ด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุด้านล่างให้ครบถ้วน

URL: https://forms.gle/cch1NRvAQcNWvrUa7

วิธีที่ 2

แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล jlptrefund@ojsat.or.th โดยระบุรายละเอียดด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน

 1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. e-mail address
 4. ระดับที่สอบ
 5. เลขประจำตัวผู้สอบ 15 หลัก
 6. ชื่อธนาคาร
 7. ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้สอบเท่านั้น)

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (หมายเลขสมัครสอบขึ้นต้นด้วย 21B2040101-XXXXX)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้สมัครสอบ (ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อผู้สมัครสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกัน)

เมื่อผู้จัดสอบตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบของท่านว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 45 วันทำการ (หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้จัดสอบได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

อนึ่ง ผู้สมัครสอบไม่สามารถโอนสิทธิการสมัครสอบครั้งนี้ไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2565

กรณีมีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม โปรดติดต่อสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. (02) 357-1241 ถึง 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

Announcement of Cancellation of December 2021 JLPT

at Bangkok Test Center

With careful consideration on current COVID-19 situation in Bangkok, the imposed orders and instructions of concerned authorities to prevent the outbreak of COVID-19 as well as the test-taker’s safety, JLPT Organizing Committee has decided to cancel The Japanese-Language Proficiency Test in Bangkok, Thailand, which is expected to be held on Sunday December 5.

Applicants who have already registered to take the test at Bangkok Test Center, should send refund request by either mean below on or before Saturday 18 November 2023 at 17:00.

Method 1

Fill in the form at the link below and upload necessary documents.

URL: https://forms.gle/cch1NRvAQcNWvrUa7  or

Method 2

Apply via e-mail with necessary documents. Please kindly state information below in the e-mail.

 1. Your full name
 2. Phone number
 3. E-mail address
 4. Test level
 5. Registration number
 6. Bank name
 7. Account holder’s name and account number  (Account owner and applicant must be the same person) e-mail: jlptrefund@ojsat.or.th

Necessary documents

 1. Copy of Test Voucher as of December 2021 JLPT (Registration Number starting with 21B2040101-XXXXX)
 2. Copy of identification card of passport
 3. Copy of bank passbook (account holder and applicant must be the same person)

After your information and documents are checked and confirmed, refund of test fee will be transferred to the designated account within 45 working days (Mon-Fri, exclude Sat & Sun, holidays) from the receipt date of correct and complete documents.

Besides, applicants cannot transfer their rights to take JLPT in December 2022.

If there is a problem filling out the form, kindly contact Old Japan Students Association, Kingdom of Thailand.

Tel. (02) 357-1241-5

Your kind understanding and cooperation are highly appreciated.

The JLPT Organizing Committee

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 5 =

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments