ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2020) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)

0
3250

* สมาคมฯ ขอรับสมัครทุนระดับนักศึกษาวิจัย เพื่อการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเท่านั้นตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน (ตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน จนสอบผ่านการสอบภายในจึงจะสามารถเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ)   หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
 • ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.25  ขึ้นไป
 • (หากสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ N3 ขึ้นไป จะสามารถใช้ GPA ในการสมัครน้อยลงได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่สมาคมฯ)
 • อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563 (ผู้สมัครต้องเกิดหรือเกิดหลัง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2528)
เงื่อนไขในการรับทุน
  null
 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA)
 • ต้องเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตโตเกียว หรือบริเวณใกล้เคียง
 • ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) ในประเทศญี่ปุ่น
 • ต้องสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี 2563
 • ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (Jasso, Tokyo) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาช่วยงานสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
 • ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เอกสารรายงานผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
 • ปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี) หรือเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 • เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
กำหนดปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13   มิถุนายน  2562เวลา 17.00 น (เวลาทำการของสมาคมฯ คือ 09.00 น. – 17.00 น)
กำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถานทูตญี่ปุ่น)
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น พหลโยธิน
ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ผู้สมัครรับใบสมัครได้จากสมาคมฯ พหลโยธิน
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th
 4. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง  www.ojsat.or.th
 6. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น พหลโยธิน
 7. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ :

 1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด         
 4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ
 5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย
 6. การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น                                                                                                                                    

                          ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล
 รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here