Tuesday, April 23, 2024
<
HomeMEXTประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2020) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2020) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
 • อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (ผู้สมัครต้องเกิดตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2538  ถึง  1 เมษายน 2545)
 • ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (หรือ GPA 3.30 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ  N2 )
เงื่อนไขในการรับทุน
 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมฯ รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • ต้องสนใจและสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่น
 • ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี 2563
 • ในช่วงแรกของการรับทุนต้องเข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร
เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
 • ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปหรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 • เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับ
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น (ถ้ามี หรือ จำเป็น)
กำหนดปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13   มิถุนายน  2562เวลา 17.00 น (เวลาทำการของสมาคมฯ คือ 09.00 น. – 17.00 น)
กำหนดการสอบ
 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถานทูตญี่ปุ่น)
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม  2562  ณ สมาคมฯ พหลโยธิน
ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ผู้สมัครรับใบสมัครได้จากสมาคมฯ
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th
 4. ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.00 น.ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถานทูตญี่ปุ่น)
 5. สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ ที่ 22  กรกฎาคม 2562  ทาง  www.ojsat.or.th   
 6. ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 3  สิงหาคม  2562  ณ สมาคมฯ พหลโยธิน
 7. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม  2562

หมายเหตุ :

 1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด         
 4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ
 5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย
 6. การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น                                                                                                                                    

                          ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล
 รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments