Tuesday, April 23, 2024
<
HomeMEXTประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2022) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2022) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

* ทุกสาขา ยกเว้นสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ)
 • หรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
 • ผู้สมัครต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1997 – 1 เมษายน ค.ศ.2004  ( 2 เมษายน พ.ศ.2540 – 1 เมษายน พ.ศ.2547 )
 • ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  • GPA 3.30 -3.49  หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ  N2 ขึ้นไป  โดยผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี เท่านั้น
  • GPA 3.30 -3.49  หากมีผลสอบ EJU
   • 240 คะแนนขึ้นไป สำหรับวิชา  Mathematics 1 และ Japan and the world
   • 240 คะแนนขึ้นไป สำหรับวิชา  Mathematics 2 และ  Science
   • 200 คะแนนขึ้นไป สำหรับวิชา  Japan as a Foreign  Language( ไม่รวม Writing)

เงื่อนไขในการรับทุน

 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • ความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษา
 • ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี พ.ศ.2565
 • ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (JASSO Tokyo Japanese Language Education Center) เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 • ใบสมัคร(สามารถ Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th)  – ฉบับจริง
 • บัตรเข้าห้องสอบ – ฉบับจริง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ – ฉบับจริง
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย – ฉบับจริง

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา กรณีที่จบการศึกษาระดับมัยมปลาย หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว- ฉบับจริง
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (กรณีที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย) – ฉบับจริง
 • สำเนาเอกสารรับรองระดับความสามารถทางด้านภาษา พร้อมคะแนน  (เช่น JLPT   ,EJU ,  TOEFL หรือ IELTS)
 • หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองให้สมัครทุน และไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น (กำหนดเอง)

กำหนดปิดรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่  11  มิถุนายน  2564
 • เวลา  17.00 น (เวลาทำการของสมาคมฯ คือ 09.00 – 17.00 น)

กำหนดการสอบ

 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ณ สมาคมฯ พหลโยธิน (หากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 รุนแรง อาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

1.   ผู้สมัคร Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th  

2.   ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันศุกร์ที่  11  มิถุนายน  2564 

3.   คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th

4.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2564   ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.00 (ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

5.   สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ทาง  www.ojsat.or.th

6.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  

7.   ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 4  สิงหาคม  2564

หมายเหตุ :

1.   สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2.   สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.   คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

4.  การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ

5.  การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

6.   การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

7.   หากสถานการณ์  Covid-19 เปลี่ยนแปลงและ  / หรือ  มีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นต้องยกเลิกการคัดเลือก ประเภททุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation  (FY 2022) นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เนื่องจากไม่สามารถสอบข้อเขียนได้

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(รองเลขาธิการและกรรมการบริหารด้านต่างประเทศ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments