ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (เริ่มศึกษาปี 2564)

0
4335

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2564 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2564 (ของปีการศึกษา 2563) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80% ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3 มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจและมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

1.4 สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 ขึ้นไป โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น

2.หลักฐานการสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป 

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ)

2.4 เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2.5 เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา และใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2563 (ภาษาอังกฤษ)

2.6 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส หรือ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.ojsat.or.th)

2.7 ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มจะอยู่คู่กับสำเนาใบสมัคร)

3.เงื่อนไขการรับทุน

3.1 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน

● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน

● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี)

3.2 ต้องพักในหอพักซึ่งมหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น

3.3 ค่าหอพักและค่าเล่าเรียนต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

4.ขั้นตอนการรับสมัคร

4.1 ปิดรับสมัครวันพุธที่ 30 กันยายน 2563

4.2 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ภายหลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการเชิญนักเรียนและ ผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุน และอื่นๆ

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

5.สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โทร. 02-357-1241-5

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(รองเลขาธิการ และกรรมการบริหาร ด้านต่างประเทศ)

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here