Wednesday, November 30, 2022
<
HomeNanzanทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (เริ่มศึกษาปี 2565)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (เริ่มศึกษาปี 2565)

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์       (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)     เข้าศึกษาในปี 2565 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2565 (ของปีการศึกษา2564) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5)และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
  • มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้
  • สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ระดับ N5 โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น 
 • หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป 
  • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (สำเนา)
  • เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ)
  • เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (สำเนา)
  • เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา และใบรับรองที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2565 (ภาษาอังกฤษ)
  • ดาวน์โหลดผ่านทาง www.ojsat.or.th
  • ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มจะอยู่คู่กับสำเนาใบสมัคร)
 • เงื่อนไขการรับทุน
  •  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน
  • ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
  • ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี)
  • ต้องพักในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น
  • ค่าหอและค่าเทอมต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ขั้นตอนการรับสมัคร
  • ปิดรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2564
  • สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 (หากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 รุนแรงอาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุนมีการนัดสอบสัมภาษณ์และอื่นๆ

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

 • สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  • เอกสารสมัครทุน Nanzan
  • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โทร. 02-357-1241 ถึง 5    

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

รักษาการรองเลขาธิการและกรรมการบริหารด้านต่างประเทศ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + twenty =

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments