ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 (เริ่มศึกษาปี 2566)

0
489

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies)     เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2566 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ของปีการ ศึกษา 2565) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
 3. มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้
 4. สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ระดับ N5 หรือสูงกว่า โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส หรือ ดาวน์โหลดผ่านทาง www.ojsat.or.th)
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป 
 3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 4. เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ)
 5. เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (สำเนา)
 6. เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา และใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2566 (ภาษาอังกฤษ)
 7. ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มจะอยู่คู่กับสำเนาใบสมัคร)

เงื่อนไขการรับทุน

 1.  ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน
  • ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
  • ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี
 2. ต้องพักในสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น
 3. ค่าหอพักและค่าเล่าเรียนต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
 2. สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
  • สอบสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือก
   • (หากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 รุนแรงอาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

ภายหลังปิดรับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ในวันสอบสัมภาษณ์จะเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังการอธิบายรายละเอียดของทุนการศึกษา

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกตามความจำเป็น และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางไปรษณีย์เอกสารถึงสมาคมฯ ไม่เกินวันที่ 9 ก.ย. 65)

เอกสารสมัครทุน Nanzan

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)

โทร. 02-357-1241-/5    

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

กรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here