Tuesday, April 23, 2024
<
HomeEducationsทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 (ของปีการศึกษา 2566) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3 มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

1.4 สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ระดับ N5 หรือสูงกว่า โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น

2. เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส หรือ ดาวน์โหลดด้านล่าง)

2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (สำเนา)

2.4 เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ)

2.5 เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (สำเนา)

2.6 เอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา และใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 (ภาษาอังกฤษ)

2.7 ใบรับรองแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

3. เงื่อนไขการรับทุน

3.1 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน

● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)                   

● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี)

 3.2 ต้องพักในสถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น

 3.3 ค่าหอพักและค่าเล่าเรียนต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

4.1 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

4.2 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น และสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือก

(หากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 รุนแรงอาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

ภายหลังปิดรับสมัครและคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ในวันสอบสัมภาษณ์จะเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังการอธิบายรายละเอียดของทุนการศึกษา

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกตามความจำเป็น และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

5. สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางไปรษณีย์เอกสารถึงสมาคมฯ ไม่เกินวันที่ 8 ก.ย. 66)

เอกสารสมัครทุน Nanzan

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โทร. 02-357-1241-5

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

กรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments