รับสมัคร การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

0
6891

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ (รายละเอียดของคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถือในใบสมัครเป็นสำคัญ)

1. ผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. บิดามารดา ของผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. ไม่เคยไปญี่ปุ่นเกิน 1 เดือน ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา
5. ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

2. กฎเกณฑ์ในการประกวด

1. ไม่จำกัดหัวข้อเรื่อง
2. แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท
2.1 ประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ความยาวในการพูด 5 นาที
2.2 ประเภทมัธยมศึกษา ความยาวในการพูด 3 นาที
3.ในขณะพูดประกวดห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบคำกล่าวบทสุนทรพจน์(ห้ามอ่านคำกล่าวบทสุนทรพจน์บนเวทีขณะประกวด)
* หมายเหตุ อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกวดประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายนำบทสุนทรพจน์ขึ้นเวทีประกวดได้ แต่ห้ามอ่านบทสุนทรพจน์ขณะประกวด
4. การแต่งกาย นักเรียนและนักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบสถาบัน  และบุคคลทั่วไป ห้ามใส่รองเท้าแตะทุกชนิด
5. ผู้ชนะเลิศ ประเภทมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไป จะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมโปรแกรม JENESYS เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมด้วยของรางวัล (ตัวอย่างรางวัลปี 2561 เช่น กล้องดิจิตอล นาฬิกาข้อมือ Nintendo และอื่น ๆ รวมมูลค่า 100,000 บาท)

สำหรับผู้ชนะเลิศ ประเภทมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไป
หากท่านเคยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นไปประเทศญี่ปุ่นใน พ.ศ 2562 ท่านจะต้องสละสิทธิ์การรับรางวัลชนะเลิศนี้
สำหรับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หากท่านเคยได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ JENESYS มาแล้วท่านจะต้องสละสิทธิ์การรับรางวัลชนะเลิศนี้

3. การสมัครเข้าประกวด

กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมแนบบทสุนทรพจน์ แล้วนำมาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 408/65 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1241 – 5 คุณอารีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ทุกวัน เวลา 08.00 น.–16.00 น. หากส่งทางไปรษณีย์ใบสมัครและบทสุนทรพจน์ต้องถึงสมาคม ฯ ภายในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 มิใช่ตามวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์ หากเกินกำหนด หรือหลักฐานไม่ครบ ทางสมาคมฯ จะไม่รับเอกสารหรือให้คำปรึกษาใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์ 2562
ใบสมัครสุนทรพจน์

4. ประกาศผลการคัดเลือก

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ จะได้รับผลการคัดเลือกให้ทราบทางโทรศัพท์และทางจดหมายลงทะเบียน
ภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือสามารถโทรศัพท์ สอบถามผลการคัดเลือกได้ที่ www.ojsat.or.th หรือ 02-357 1241-5 คุณอารีย์

5. วัน/เวลา/สถานที่ประกวด

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. เวลาประกวด 09.30 – 15.30 น.
ณ ห้องโลตัส 7, ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
(at Lotus 7 ,22nd Floor Centara Grand @ Central World)

หลักฐานการสมัคร

  • ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • บทสุนทรพจน์ต้องเขียนด้วยปากกา (ห้ามพิมพ์) ลงในกระดาษA4 เท่านั้น
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here