Tuesday, April 23, 2024
<
HomeEducationsประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) TOSHIBA YOUTH CLUB ASIA VOL.6

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) TOSHIBA YOUTH CLUB ASIA VOL.6

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand – OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก  Toshiba International Foundation (TIFO) และ Asia Japan Alumni (ASJA) International ให้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย     จำนวน  2 คน เข้าร่วมโครงการ  Toshiba Youth Club Asia Vol.6 (TYCA) 2019 ซึ่งมีกิจกรรม  “การส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่  22-29 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ด้านความเป็นอยู่การศึกษา การเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนญี่ปุ่น และการพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคลในรุ่นต่อไป     

1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1      กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
1.2      อายุระหว่าง 15 – 18 ปี
1.3      สามารถสื่อสาร (อ่าน เขียน พูด) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.4      มีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมในโรงเรียนของตนเองที่เป็นรูปธรรมภายหลังจากจบโครงการ

2.  หลักฐานในการสมัคร
2.1      จดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษาเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมในการคัดเลือก (สถาบันละ 1 คน) พร้อมเนื้อหาแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากนักเรียนหลังจากจบโครงการ
2.2      ใบสมัครของผู้สมัครที่กรอกสมบรูณ์ 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่าย และจดหมายประกอบการสมัครของนักเรียน ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 อธิบายวิสัยทัศน์ (ภาษาไทย) ในหัวข้อเรื่อง “หากได้รับคัดเลือกไป ร่วมโครงการจะนำสิ่งที่ดีมาถ่ายทอดในโรงเรียนอย่างไร” (พิมพ์หรือเขียนก็ได้)
2.3     ใบแสดงผลการศึกษา (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
2.4      สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี)

3.   กำหนดการ
3.1       ปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม  2562
(เอกสารต้องมาถึงสมาคมฯ ในวันปิดรับสมัครไม่รับเอกสารทางโทรสารและอีเมล)  3.2       ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกผ่านเว็บไซด์สมาคมฯ (www.ojsat.or.th) วันที่ 28 สิงหาคม 2562
3.3       สอบเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) และสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและอังกฤษ) วันที่ 31 สิงหาคม 2562
3.4       ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซด์สมาคมฯ (www.ojsat.or.th)  วันที่ 2 กันยายน 2562

4.    สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องเลขที่ 408/65 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5 e-mail: [email protected] , [email protected]

*ผลการตัดสินของกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดย สมาคมฯ และมูลนิธิโตชิบา-ไทยถือเป็นอันสิ้นสุด*

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments