ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่

0
727
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 12 ท่าน ประจำปี 2562-2564  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

 โดยมีกรรมการบริหารสมาคมฯ 12 ท่าน ดังนี้

1)  รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม              2)   นายนวรัตน์ เลขะกุล

3)  รศ.เสริมสุข เธียรสุนทร               4)   รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

5) ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ              6)   ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

7) นายพินิตร์ พัฒนภิบูลย์ชัย             8)   นายศุข โพธิกุล

9) นายวิรัช บรรจงรักษ์                  10)  นาวาเอก ดร.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์

11) นายอภิชย์ รักไพฑูรย์               12)  นายพิชกร อัครเมธาธิติ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here