Wednesday, June 26, 2024
<
HomeNewsงานสัมมนา Disruptive Technology และงาน The 12th Thai Kuramae Kai General Meeting โดยชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย

งานสัมมนา Disruptive Technology และงาน The 12th Thai Kuramae Kai General Meeting โดยชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย หรือ Tokyo Tech Alumni Association (Thailand Chapter) ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Disruptive Technology” เพื่อนำเสนอเรื่องราว เทรนด์เทคโนโลยี ปัญหาและความท้าทายสำหรับประเทศไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้น 97 ท่าน และมีต่อด้วยงาน The 12th Thai Kuramae Kai General Meeting ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภายในงานมีการจัด

งานสัมมนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับโดยผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายเริ่มต้นด้วยเรื่อง “Railway Technology” โดยวิทยากรท่านแรก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) ต่อด้วยการบรรยาย “When AI becomes a Data-Driven Machine” โดยวิทยากรท่านที่สองคือ ศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกียวโต และปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) และปิดท้ายด้วยการบรรยาย “AI and Its Applications for Thailand 4.0”  โดยวิทยากรท่านที่สาม ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่งคง อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา (ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) โดยมีการมอบของที่ระลึกให้วิทยากรทั้งสามท่านโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ประธานชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลังจากนั้นได้มีการจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว โดยมีผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวและศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเข้าร่วมจำนวนมาก ผู้ดำเนินรายการประกอบด้วย ดร.วิเศษ วรสุชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และอาจารย์ ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงศิษย์เก่า

ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ประธานชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทย และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อด้วยการกล่าวต้อนรับและการแนะนำข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในปัจจุบันโดยศาสตราจารย์ ดร. Kazuya Masu อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และการกล่าวโดย Mr. Ogura (Tokyo Tech Alumni Association) 

ศาสตราจารย์ ดร. Kazuya Masu อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว นำเสนอข้อมูลปัจจุบันของสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สำหรับศิษย์เก่าในประเทศไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น ที่ทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงด้านต่าง ๆ สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล Outstanding Alumni Award มอบให้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2. รางวัล Outstanding Alumni Award มอบให้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, และ

3. รางวัล Young Outstanding Alumni Award มอบให้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และประธาน Tokyo Tech Alumni Association (Thailand Chapter) เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับในส่วนงานประชุมสามัญประจำปีของชุมนุมฯนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ รองประธานชุมนุมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินงานประชุม กิจกรรมทั้งหมดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และเป็นโอกาสที่ดีที่ศิษย์เก่าและผู้บริหารรวมทั้งคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments