Tuesday, May 28, 2024
<
HomeMEXTScholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2023)ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)

Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2023)ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)

สมาคมฯ รับสมัครทุนระดับนักศึกษาวิจัย เพื่อการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเท่านั้นตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน (ตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน จนสอบผ่านการสอบภายในจึงจะสามารถเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือ
 • ปัจจุบันเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น หรือ  เคยมีประวัติเป็นนักเรียนของโรงเรียนฯ ย้อนหลังไม่เกินปี พ.ศ. 2563 (2 ปี)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
 • ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.25  ขึ้นไป  หรือ
 • ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยมีทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test)  ระดับ N1 หรือ N2 โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น 
  • มีผลสอบ EJU 200 คะแนน ขึ้นไป สำหรับวิชา  Japan as a Foreign  Language (ไม่รวม Writing)
  • มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า CEFR  ระดับ B2 ขึ้นไป (TOEFL iBT 72 หรือ IELTS 5.5 หรือ TOEIC 785  ขึ้นไป)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป

เงื่อนไขในการรับทุน

 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้ง  Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • มีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและ กฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่น
 • ต้องเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น เดือนเมษายน ของปี พ.ศ. 2566
 • ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (JASSO Tokyo Japanese Language Education Center) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 • ใบสมัคร (สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.ojsat.or.th) – ฉบับจริง
  • Field of Study and Research Plan
  • Placement Preference and Research Plan
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เอกสารรายงานผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ – ฉบับจริง
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือ  ใบปริญญาบัตร – ฉบับจริง
 • เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (กรณีที่ยังไม่จบการศึกษา) – ฉบับจริง
 • สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ พร้อมคะแนน (เช่น TOEFL IELTS หรือ TOEIC)
 • สำเนาเอกสารผลสอบ EJU
 • สำเนาเอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น พร้อมคะแนน เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

กำหนดปิดรับสมัคร

 •    ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กำหนดการสอบ

 • สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 • สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ พหลโยธิน (หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รุนแรงอาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

1. ผู้สมัคร Download ใบสมัครได้จาก www.ojsat.or.th  

2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

3.สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

4. สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.ojsat.or.th

5. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

6. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ :    

1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ

5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(กรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments