Tuesday, April 23, 2024
<
HomeMEXTประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2023) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2023) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

* ทุกสาขา ยกเว้นสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือ
 • ปัจจุบันเป็นนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น หรือ  เคยมีประวัติเป็นนักเรียนของโรงเรียนฯ ย้อนหลังไม่เกินปี พ.ศ. 2563 (2 ปี)
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
 • ผู้สมัครต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป
 • ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  • GPA 3.30 – 3.49 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป โดยผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี เท่านั้น
  • GPA 3.30 – 3.49 หากมีผลสอบ EJU 200 คะแนนขึ้นไป สำหรับวิชา Japan as a Foreign Language (ไม่รวม Writing)

เงื่อนไขในการรับทุน

 • รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ รวมทั้ง Asia Japan Alumni (ASJA) International
 • สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
 • ความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษา
 • ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี พ.ศ.2566
 • ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (JASSO Tokyo Japanese Language Education Center) เป็นระยะเวลา 1 ปี
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

 • ใบสมัคร(สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.ojsat.or.th) – ฉบับจริง
 • บัตรเข้าห้องสอบ – ฉบับจริง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ – ฉบับจริง
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป หรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย – ฉบับจริง
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา กรณีที่จบการศึกษาระดับมัยมปลาย หรือ มหาวิทยาลัยแล้ว- ฉบับจริง
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (กรณีที่กำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย) – ฉบับจริง
 • สำเนาเอกสารรับรองระดับความสามารถทางด้านภาษา พร้อมคะแนน  (เช่น JLPT , EJU , TOEFL หรือ IELTS)
 • หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองให้สมัครทุน และไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น (กำหนดเอง)

กำหนดปิดรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เวลา  17.00 น (เวลาทำการของสมาคมฯ คือ 09.00 – 17.00 น)

กำหนดการสอบ

สอบข้อเขียน  : วันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

(ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

สอบสัมภาษณ์ :  วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ สมาคมฯ พหลโยธิน

(หากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รุนแรง อาจสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์)

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

1.   ผู้สมัคร Download  ใบสมัครได้จาก  www.ojsat.or.th  

2.   ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

3.   คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง  www.ojsat.or.th

4.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –16.00 น.

(ตามกำหนดการสอบของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)

5.   สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ทาง  www.ojsat.or.th

6.   ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 16  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

7.   ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางสมาคมฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคมพ.ศ. 2565

หมายเหตุ :

1.  สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์   

2.  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.  คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

4.  การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ

5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

6.  การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

7. หากสถานการณ์ COVID-19 เปลี่ยนแปลงและ/หรือ มีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นต้องยกเลิกการคัดเลือกประเภททุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2023) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเนื่องจากไม่สามารถสอบข้อเขียนได้

ผศ.ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล

(กรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments