ประกาศรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษา)(N.I.Y.E.2018)

0
3923

ประกาศรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษา)

N.I.Y.E.  YOUTH  EXCHANGE  PROJECT 2018

           ส.น.ญ. ได้รับมอบหมายจาก  N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) สังกัดกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น (MEXT) ให้เสนอชื่อเยาวชนอายุระหว่าง 13-16 ปี จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project  ซึ่งเป็นกิจกรรม  “การส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์” ณ Norikura Youth Friendship Center (Gifu Pref.)  โดยจะเดินทางระหว่างวันที่  19-27  พฤศจิกายน 2561    ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจในด้านต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ด้านความเป็นอยู่ การศึกษา การได้ เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนญี่ปุ่น และพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคลในรุ่นต่อไป

จึงขอประกาศเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก

  1. หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร   

1.1 เป็นบุตร หรือหลานสายตรง (หลานปู่ ย่า ตา หรือยาย) ของสมาชิกสามัญของ ส.น.ญ. หรือ เป็นนักเรียนปัจจุบัน/ศิษย์เก่า (ไม่เกิน 2 ปี) ของโรงเรียนสอนภาษาญีปุ่น ส.น.ญ.

1.2 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)

1.3 อายุระหว่าง 13 ปี ถึง 16 ปี (ครบ 13 ปีในวันที่ 1 เมษายน 61 และ ไม่เกิน 16  ปีในวันที่ 1 เมษายน 61)

1.4 บุตรหลานของครอบครัวที่เคยมีผู้ได้รับทุน ASJA Junior Program  หรือ Program สำหรับเยาวชนอื่น ๆ ที่ ส.น.ญ. ได้เคยจัดไม่มีสิทธิสมัคร

1.5 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครองที่ลงนามยินยอม 1 ท่าน แนบรูปถ่าย (รูปสี) 3 x 4 ซม. 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานแสดงผลการศึกษา (ไทยหรืออังกฤษ) สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี) และที่อยู่อีเมล์

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. The applicant must be able to communicate in English

2.  The applicant must be able to write in English, as the applicant must fill the application form, hand in an essay and a letter to the host family, and a questionnaire as an assignment of the program. These must be written in clear English as those feedbacks are very important to improve Junior High School Students in ASEAN Member Countries for Youth Exchange Project.

3.  The applicant must have the eagerness to learn the Japanese culture.

4.  The applicant must have the willingness to try new things (Such as Japanese foods and cultures)

5.  The applicant must have adaptable characteristics to changes.

6.  The applicant must like cultural exchanges.

7.  The applicant must be highly motivated to teach their culture to the Japanese people.

8.   The applicant must be able to work in groups.

9.   The applicant must have neat habits.

10.The applicant must be in good health.

11.The applicant must have the characteristics to listen to and keep rules of schools, host family and NIYE

3.การสมัคร
กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 1.5  ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 โทรศัพท์  02-357-1241-5  โทรสาร 02-357-1246   ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561  เวลา 17.00 น.


4. การสอบ
เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางสำคัญที่ใช้ สมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 21  กรกฎาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น.

สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ สาขาพหลโยธิน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 (ชั้นล่างเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นลิฟท์ตัว low zone) ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-357-1241-5 หากเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานี : อารีย์       ทางออกประตู 4

ติดต่อสอบถาม  โทร. 02-357-1241/-5 ต่อ 22  คุณชุดาพรรณ     e-mail:  [email protected]

หมายเหตุ
1.  การสอบทุกอย่างให้ไปถึงสถานที่สอบก่อน 15 นาที
2.  ผู้ที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 1 สมาคมฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาการสมัครในข้อ 3
3.  เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดยกเว้นปริมณฑล ขอให้แจ้งหมายเลขโทรสารเพื่อที่ทางสมาคมฯ จะส่งโทรสารแบบพิมพ์ให้กรอก

และส่งโทรสารเอกสารกลับมาสมาคมฯ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  เวลา 17.00 น. และนำหลักฐานอื่นๆ มามอบในวันสอบ

โดยต้องไปถึงที่สอบก่อนเวลาสอบ  1 ชั่วโมง (มีความจำเป็นในการตรวจสอบล่วงหน้า)

  1. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าฝึกซ้อมการแสดง , ค่าประกันการเดินทาง ฯลฯ ประมาณ 22,000 บาท
  2. กรรมการคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนขอถือสิทธิ์ในการปรับกระบวนการคัดเลือกหรือวันสอบคัดเลือกตามความเหมาะสม (โดยจะมีการแจ้งผู้สมัครล่วงหน้า) และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผศ. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

กรรมการบริหาร ด้านการต่างประเทศ

Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here