Tuesday, April 23, 2024
<
HomeActivities of ASCOJAประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2019)

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2019)

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2019)

ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร  
– สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมคมฯ) หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
– อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี (ผู้สมัครต้องเกิดระหว่าง วันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. 2537 และ 1 เมษายน 2545)
– ผลการเรียน (GPA) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (หรือ GPA 3.30 หากมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสูงกว่าระดับ N2 )

เงื่อนไขในการรับทุน
– รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมฯ รวมทั้ง Asia Japan Alumni (ASJA) International
– ต้องสนใจและสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดโตเกียว (หรือบริเวณใกล้เคียงจังหวัดโตเกียว)
– ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) International ในประเทศญี่ปุ่น
– ต้องสามารถเริ่มศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี 2562
– ในช่วงแรกของการรับทุนต้องเข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา
– เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยินดีมาร่วมงานกับสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
– ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
– หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียนซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปหรือหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
– เอกสารรับรองระดับความสมารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น (ถ้ามี หรือ จำเป็น)

กำหนดปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 17.00 น (เวลาทาการของสมาคมฯ คือ 09.00 น. – 17.00 น)

กำหนดการสอบ
– สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถำนทูตญี่ปุ่น)
– สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมฯ พหลโยธิน

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก
1. ผู้สมัครรับใบสมัครได้จากสมาคมฯ
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง www.ojsat.or.th
4. ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถานทูตญี่ปุ่น)
5. สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทาง www.ojsat.or.th
6. ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สมาคมฯ พหลโยธิน
7. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านกำรคัดเลือกผ่านทางสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ :
1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ
5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย
6. การคัดเลือกขั้นสุดท้ายจะดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ และเสนอชื่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นฯ อาจไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (เป็นข้อกำหนดเช่นเดียวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยทั่วไป)

ผศ. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
(กรรมการบริหาร ด้านการต่างประเทศ)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments