Tuesday, April 23, 2024
<
HomeActivitiesApplyประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5) Toshiba Youth Club Asia (TYCA)

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา – ไทย

ประกาศรับสมัครนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5)
Toshiba Youth Club Asia (TYCA) Vol. 5

 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand –OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก Toshiba International Foundation (TIFO) และ Asia Japan Alumni (ASJA) International ให้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 ซึ่งมีกิจกรรม “การส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองของเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจประเทศญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่และการศึกษา การเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชนญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศที่เข้าร่วม (Cambodia, Laos, Myanmar, The Philippines, Thailand, and Vietnam) และการพัฒนาความเป็นผู้นำของบุคคลในรุ่นต่อไป (ทั้งนี้เน้นกิจกรรมทางวิชาการมากกว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
1.2 อายุระหว่าง 15 – 18 ปี
1.3 สามารถสื่อสาร (อ่าน เขียน พูด) ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นด้วย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.4 มีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมในโรงเรียนของ
ตนเองที่เป็นรูปธรรมภายหลังจากจบโครงการ

2. หลักฐานในการสมัคร

2.1 จดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษาเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมในการคัดเลือก (สถาบันละ 1 คน) พร้อม
เนื้อหาแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากนักเรียนหลังจากจบโครงการ
2.2 ใบสมัครของผู้สมัครที่กรอกสมบรูณ์ 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่าย และจดหมายประกอบการสมัครของ
นักเรียน ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 อธิบายวิสัยทัศน์ (ภาษาไทย) ในหัวข้อเรื่อง “หากได้รับคัดเลือกไป
ร่วมโครงการจะนำสิ่งที่ดีมาถ่ายทอดในโรงเรียนอย่างไร”
2.3 ใบแสดงผลการศึกษา (เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
2.4 สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี)

3. กำหนดการ

3.1 รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (กรณีส่งเอกสาร/ใบสมัครทางไปรษณีย์ต้องมาถึงสมาคมฯ
ในวันที่ 15 ต.ค. 61 ไม่รับเอกสารทางอีเมล์)
3.2 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกผ่านเว็บไซด์สมาคมฯ (www.ojsat.or.th) 17 ตุลาคม 2561
3.3 สอบเรียงความ (ภาษาอังกฤษ) และสัมภาษณ์ (ภาษาไทยและอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
3.4 ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซด์สมาคมฯ
(www.ojsat.or.th) วันที่ 27 ตุลาคม 2561

4. สถานที่ติดต่อสอบถามและส่งเอกสารประกอบการสมัคร

4.1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 357 1241-5 e-mail: [email protected]
(ไม่รับใบสมัครและหลักฐานเอกสารทางอีเมล์)
4.2 มูลนิธิโตชิบา – ไทย โทร 02-511-7710-2

*ผลการตัดสินของกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งโดย สมาคมฯ และมูลนิธิโตชิบา-ไทยถือเป็นอันสิ้นสุด*

ดาวน์โหลด 

ใบสมัครสอบ
รายละเอียดการสมัครสอบ
จดหมายถึงผู้อำนวยการ

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments