Tuesday, April 23, 2024
<
HomeActivities of ASCOJAประกาศรับสมัครทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA

ประกาศรับสมัครทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA

ประกาศรับสมัครทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2019)

ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย (RESEARCH STUDENTS)*  

ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก

* สมาคมฯ ขอรับสมัครทุนระดับนักศึกษาวิจัย เพื่อการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเท่านั้นตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุน (ตามระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำเป็นต้องเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน จนสอบผ่านการสอบภายในจึงจะสามารถเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
– สมาชิก หรือบุตรของสมาชิก หรือหลานสายตรงของสมาชิก (ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย เป็นสมาชิกของสมาคมฯ) หรือเป็นนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
– ผลการเรียนระดับปริญญาตรี (GPA) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
– (หากสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ N3 ขึ้นไป จะสามารถใช้ GPA ในการสมัครน้อยลงได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่สมาคมฯ)
– อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 (ผู้สมัครต้องเกิดหรือเกิดหลัง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2527)

เงื่อนไขในการรับทุน
– รู้จักและเข้าใจในบทบาทของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น รวมทั้ง Asia Japan Alumni (ASJA)
– ต้องเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตโตเกียว หรือบริเวณใกล้เคียง
– ในระหว่างรับทุนการศึกษาต้องมีความสนใจและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาต่างชาติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ Asia Japan Alumni (ASJA) ในประเทศญี่ปุ่น
– ต้องสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น (เดือนเมษายน) ของปี 2562
– ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาที่ ASJA กำหนด (Jasso, Tokyo) เป็นระยะเวลา 6 เดือน
– เมื่อสำเร็จการศึกษายินดีมาช่วยงานสมาคมฯ (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) – ผู้สมัครสามารถขอดูเงื่อนไขสัญญาได้ก่อนที่จะรับใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
ใบสมัคร (ติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป
– เอกสารรายงานผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่
– ปริญญาบัตร (ระดับปริญญาตรี) หรือเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
– เอกสารรับรองระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น เอกสารรับรองการสอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) จาก Japan Foundation หรือ เอกสารรับรองการศึกษาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

กำหนดปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ทั้งหมดแก่สมาคมฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (ถึงเวลา 17.00 น.)

กำหนดการสอบ
– สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามกำหนดการสอบของสถานทูตญี่ปุ่น)
– สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น พหลโยธิน
ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก
1. ผู้สมัครรับใบสมัครได้จากสมาคมฯ พหลโยธิน
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากใบสมัครและประกาศผลทาง www.ojsat.or.th
4. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. สมาคมฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง www.ojsat.or.th
6. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น พหลโยธิน
7. ประกาศผล เพื่อเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ :
1. สมาคมฯ หมายถึง สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. คณะกรรมการคัดเลือกขอถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกตามความเหมาะสม และผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
4. การปฏิบัติตามร่างสัญญา ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับทุนฯ
5. การคัดเลือกจะต้องพิจารณากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่สิ้นสุดขั้นสุดท้าย

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ
กรรมการบริหาร ด้านการต่างประเทศ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments