แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือนกุมภาพันธ์2560

0
1315

 

นายชนะชล จรรยาพรวัฒน์
ทุนส่วนตัวและทุนญี่ปุ่นศึกษา
Kyoto Cultural Japanese Language (Japanese)
Doshisha University (Japanese)
น.ส.ณิรดา พรหมราช
ทุน Japan Ambassadorial Scholarship
มหาวิทยาลัยโตไก
(Advance Japanese Language)
พล.ต.วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
ทุน กองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่น
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
นาวาอากาศเอก ดร.ปัญญา ศรีสิงห์
ทุน Monbusho
โรงเรียนนายร้อยรวมญี่ปุ่น
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (วิศวกรรมอากาศยาน)
พันเอกประเชิญ ไชยกิจ
ทุนกระทรวงกลาโหม
Aoyama School of Japanese (ภาษาญี่ปุ่น)
National Defense Academy (วิศวกรรมศาสตร์)
Musashi Institute of Technology (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
น.ส.ณิชาพร ไชยกิจ
ทุนส่วนตัว
OISCA Senior High School
(Japanese Language)
พันตรีประวิทย์ ทองพูน
ทุนกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าญี่ปุ่น
(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รัตนสุวรรณชาติ
ทุน Monbusho
Tokyo Institute of Technology
(Civil Engineering)
น.ส.นีรชา เนียมเจริญ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Japan Studies Program
Yamagata University
(Japanese Studies Program)
น.ส.การะเกด สุขยุคล
ทุนส่วนตัว
Takushoku University
(Department of international studies)
ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย
ทุน Monbusho
Osaka University of Foreign Studies
(Certificate of Japanese Language)
Kansai University (Research Student)
Osaka University (Media Theory/ Sociology)
พ.อ.รศ.ดร.นภดล แก้วกำเนิด
ทุนกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่น (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Science University of Tokyo (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
น.ส.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
ทุนมหาวิทยาลัย
Ritsumeikan Asia Pacific University (Asia Pacific Studies)
Aomori Chuo Gakuin University (Regional Management)
น.ส.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
ทุน JASSO
Osaka University of Foreign Studies
(Exchange Program)
น.ส.สนธยา นนท์ทอง
ทุน Monbusho
Kyoto University
(Japanese Language)
นายกิตติศาล คำภิบาล
ทุนส่วนตัว
Koukagakuin
(Japanese)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here