แนะนำสมาชิกใหม่ประเดือนมีนาคม2560

0
1215

 

น.ส.ณัฐสุภา ศิริมาวิเศษ
ทุน Jasso
Shiga University
(คณะเศรษฐศาสตร์)
นายกันต์ อาลัยญาติ
ทุน Japan Foundation
National Graduate Institute For Policy Studies
(Japanese Studies)
น.ส.สุเพ็ญนภา บุญเพิ่ม
ทุนส่วนตัว
Tokai University
(Japanese Language Course)
พ.ต.ท.หญิง วิยดา กัปวัฒนวรสุข
ทุน INFJ
The International Nursing Foundation of Japan
(ICU Nursing)
น.ส.พรนภัส เจิมศิริศักดิ์พงษ์
ทุนส่วนตัว
Hi Gata, Asahishi
(ประถมศึกษา)
พันโทอภิรักษ์ แสงกระสินธ์
ทุน ทบ.
National Defense Academy
(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์)
National Defense Academy
(ฟิสิกส์ประยุกต์)
พันตรีประวิทย์ ทองพูน
พันตรีวิโรจน์ อรุณแจ้ง
ทุนทหารบก
โรงเรียนรวมเหล่าประเทศญี่ปุ่น
(วิศวกรรมวัสดุศาสตร์)
พันเอกปิยะวัตร ณ พัทลุง
ทุนกองทัพบก
โรงเรียนนายเรือรวมเหล่าญี่ปุ่น
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
นายเฉลี่ย พรหมอินทร์
ทุน กห.
National Defense Academy of Japan
(System)
นายยศพล เดียวจิตต์เจริญ
ทุนส่วนตัว
Kyoto University
(Faculty Medicine)
ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
ทุน กพ.
Osaka University
(Information Systems Engineering)
ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
ทุน Monbusho
Nagaoka University of Technology
(Information Science and Control Engineering)
นายสรสิทธิ์ สุนทโร
ทุน Monbusho
Nagaoka University of Technology
(Electronics)
นายธิติสรณ์ แสงอุไร
ทุน Jasso
Tokyo Gakugei University
(Exchange Program)
น.ส.ชวิศา สุวัตถี
ทุน Jasso
Takushoku University
(Japanese)
นายกัญจน์พงศ์ สันตินฤมิตร
ทุนส่วนตัว
Takushoku University
(Japanese)
น.ส.จินดารัตน์ จิตรอำพัน
ทุนส่วนตัว
Takushoku University
(Japanese)
น.ส.กุสุมา นงค์พรหมมา
ทุนบริษัทฯ
Total Service Co.,
(ฝึกอบรมการตลาด)
รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ทุน Monbusho
Aichi University of the Arts
(Graphic Design)
น.ส.ธนียา หล่อเลิศรัตน์
ทุน Monbusho
Osaka University
(Engineering)
นายอติวิชญ์ สุวรรณพนัง
ทุนส่วนตัว
Takushoku University
(International)
นางศิริพร คำขาด
ทุน ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
Tokai University
(Japanese Literature)
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิติ
ทุนรัฐบาลไทย
Osaka University
(วิศวกรรมศาสตร์)
น.ส.เบญญาภา คงสกนธ์
ทุนส่วนตัว
Ritsumeikan University
(Humanities)
นายกิตติศักดิ์ จรัสชัยภิภัทร์
ทุนส่วนตัว
Aomori Chuogakuin University
(บริหาร)
น.ส.ราศิณี อัสภาหุ
ทุนส่วนตัว
The Tokyo School of the Japanese Language
(Japanese Language Program)
Bottom as

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here